is toegevoegd aan uw favorieten.

De medico-mechanische Zander-instituten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AV anueer do kunst, <l«* industrie t*ii ook do wetenschap yeen beter werktuigen hadden, dan do liand alleen, zou 'tof mot onze beschaving treurig uitzien.

In de geneeskundige gymnastiek is een der hoofd/taken, boven is dit reeds uitdrukkelijk gezegd, dat de kracht en de omvang der beweging nauwkeurig bepaald worden.

Die nauwkeurige bepaling, die iifiii'ling van kracht en omvang heeft aan de hand niet het beste instrument. Iloe kan men b.v. met de hand bepalen, dat de aan te wenden weerstand vandaag even groot is als gister? Hoe kan men met juistheid dien weerstand versterken, naarmate do spieren in kracht toenemen?

Kinine is heel good. Maar als ze als geneesmiddel gebruikt zal worden, moet de dosis nauwkeurig afgewogen worden. Zou ia t onk met de hewtyinj, ul.i i/ic geiictxmirfriel zul zijn. Die nauwkeurige afweging heeft aan de hand niet genoeg, maar kan slechts met daarvoor geschikte toestellen geschieden n.l. met do ZAxnuii-toestellen. Bij deze immers is de weerstand steeds gelijk, wanneer 't gewicht op 't zelfde nummer van den hefboom gestold wordt. Bij deze ook is t volkomen in do hand van den geneesheer den weerstand zoo to regelen, dat die overeenkomt met de kracht van de spieren.

Er zijn ook wel andere toestellen voor heilgymnastiek, waarbij de weerstand meer of min geregeld kan worden. B.v. bij die toestellen , waarbij men een gewicht optrekt of een elastiek uitrekt. Hoe zwaarder gewicht en hoe dikker elastiek, hoe meer weerstand. Dat is zoo. — Doch ten eerste zijn dit slechts afzonderlijke toestollen, alle gemaakt op een andere wijze en volgons een ander beginsel.

Ten tweede wordt bij bedoelde toestellen do geheel onnoodige medewerking van andere dan de to oefenen spieren volstrekt niet uitgesloten, noch zijn de richting en de omvang der beweging door liet toestel bepaald, twee zaken, die volgons't beginsel der geneeskundige gymnastiek noodig zijn.

Daarenboven kleeft al deze toestellen 'tgroote gebrek aan, dat de weerstand er bij niet overeenkomt met do physiologische werking der spieren.

Men wete wel, dat een spier niet bij elke houding van een lid evenveel kracht kan uitoefenen. Men kan b.v. een gewicht gemakkelijker van de hoogte der borst tot aan 't hoofd dan hooger heffen.