is toegevoegd aan uw favorieten.

De medico-mechanische Zander-instituten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

<•11 onze partij gelijk hebben en dat er bijzonder veel goeds ('11 °°k nog wel wat onvolkomen in bot liove vadorland is. Maar zelfs dat stilzitten en schrijven valt gemakkelijker 11a de/.e harmonische gymnastiek, welke alle spieren beurtelings een beurt geeft, en werkt met mnchineriën, die den weerstand, welke ze ons bieden, nauwkeurig regelen naar don voorraad kracht, waarover we beschikken.

„Dit schijnt raadselachtig, maar hot is waar! Die man der wetenschap in Zweden helpt hen. die zonder vermoeienis geen beweging kunnen nemen. En door die beweging zelve overwint hij bet gevoel van vermoeienis, terwijl hij 't verlies van kracht belet door nieuwe kracht te geven.'

Hij deze voordcelen der mechanische behandeling boven de 111anueele komen nog andere.

l?ij de behandeling mot ZAXiiKH-toestollen heeft do patiënt b.v. steeds een gemakkelijke houding. Niets is er, dat hem onaangenaam aandoet. Ilij heeft de beweging geheel in zijn macht, is van niemand afhankelijk en kan den aanwezigen arts of heilgymnast steeds zijn indrukken over de gevolgen der oefening mededeelen.

De heilgymnast wordt moe, do machine niet.

De patiënt is bij deze niet de dupe van den wisselenden lichaainseu gemoedstoestand van don heilgymnast.

Er is wel eens gezegd: de machine is dood, de bezieling van den heilgymnast ontbreekt er aan.

Wie dit zei, wilde doen gelooven, dat een Z.\Ni>i:n-lnstituut bloot was een verzameling van machines; ware dit zoo, dan was't zeker in elk Instituut de dood in don pot. 13ij die machines ovenwei behooren doktoren en heilgymnasten in wier hand de machines niets meer maar ook niets minder zijn dan do hulpmiddelen bij uitnemendheid. Terwijl ze nu met de/.e 't werk beter kunnen doen , blijven ze zelf onvermoeid en blijft hun opgewektheid behouden, wat niet liet geval kan zijn bij don heilgymnast, die zich daags doodmoe moet werken.

Wat met behulp der machine oogenblikkelijk bereikt wordt, kan de heilgymnast met zijn handen bijna nooit bereiken, d. i. dat de behandeling geen pijn doet en dat de angst van den pationt wijkt.

Dit is gemakkelijk te verklaren.

Kan een stijf gewricht b.v. 20 bewogen worden, zonder dat hot pijn doet, dan wordt de machine zóó gesteld, dat deze grens juist