is toegevoegd aan uw favorieten.

De medico-mechanische Zander-instituten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

stand trapsgewijs van /.eer 1 i<1 ■ t tot zeer /waar worden vermeerderd, terwijl ten slotte wijziging kan worden gebracht in lu t aantal herhalingen van een oefening of in den duur van een passieve beweging of een mechanische inwerking (trillen, wrijven of kloppen). Zoodoende is het mogelijk zoowel den geoefenden athleet als den spier/wakken kantoorklerk juist de voor ieders lichaam noodige hoeveelheid beweging te doen verrichten.

X.

Algemeene zwakte.

Gezondheid is een betrekkelijk begrip en tusschen den volmaakt gezonden en den zwaar zieken niensch bestaan talrijke overgangen. Van velen der in liet vorig hoofdstuk besproken nienschen met onvoldoende beweging, is liet twijfelachtig, of zij wel tot de gezonden mogen worden gerekend. Er zijn evenwel talrijke andere nienschen, die evenmin aan eene bepaalde ziekte lijden, maar waarvan men toch zeer beslist kan verklaren, dat zij niet gezond zijn. Terwijl gebrek aan beweging reeds tot algemeene lichaamszwakte kan leiden, zal dit in nog sterker mate het geval zijn, indien daarmede samengaan ongunstige hygiënische' verhoudingen, ongeschikte voeding, enz. Verder staat lichaamszwakte dikwijls in verband met geërfde kwalen of treedt zij op ten gevolge van hevige of langdurige ziekten.

Terwijl in enkele gevallen de lichaamszwakte zoo groot is, dat van een bewegingskuur geen sprake kan zijn, voordat de toestand op andere wijze (bijv. door volkomen rust gecombineerd met algemeene massage) is verbeterd, mag in de minder ernstige, dus in verreweg de meeste gevallen, de mechanische behandeling als een krachtig hulpmiddel voor de genezing worden beschouwd. Zij werkt hierbij zoowel op directe als op indirecte wijze, direct door versterking van het spierstelsel en verbetering van den bloedsomloop, indirect door ruimer ademhaling, door bevordering van de spijsvertering, door vermeerderden eetlust en grooter opgewektheid. Is in den aanvang de zwakte zoo groot, dat niet de minste spierarbeid kan worden verricht dan behoeft dit geen bezwaar op te