is toegevoegd aan uw favorieten.

Eenige brieven aan een vriend te Jeruzalem

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gaat naar tuinen, men rijdt, spoort, vaart, laat zich stichten in komedie en concertzaal, leest, speelt, wandelt en roemt den vooruitgang en de zegeningen der negentiende eeuw. Vooral schijnt het een voorrecht der negentiende eeuw te zijn, dat alle deze dingen gepopulariseerd, onder het volk verbreid en voor het volk toegankelijk gemaakt worden. Is een ambachtsman niet even goed een mensch als een heer ? Daarom eischt ook de ambachtsman zijn deel van de zegeningen der beschaving. Het: ,, Vrijheid, gelijkheid, broederschap" is hem lang genoeg voorgepreekt, om nu eindelijk esns op toepassing van de revolutionaire drieënheidsleer aan te dringen. Gij kunt hem zien, mijn vriend, den modernen ambachtsman, met vollen baard, geruit fantasiepak, zijn dochtertjes op fransche hakken, zijn zoontjes in hooge kaplaarzen, en zijne vrouw — neen gij zoudt het niet kunnen gelooven, dat ze gisteren nog zoo nat was van 't schrobben en aan een buurvrouw nog vertelde, dat het tegenwoordig een toer is om rond te komen en uit de schulden te blijven.

Zoo is de oppervlakte van het leven bijzonder aangenaam. ,/Het is een lust om thans te leven" zou von Hutten zeggen. Maar het hart der menschen is niet altijd zoo vroolijk. En dit is geen wonder. Reeds Salomo had het opgemerkt dat de menschen maaltijden maken om te lachen, en — voegt hij er bij — het geld verantwoordt alles.

En dat is juist de zaak, die alles bederft. Iedereen klaagt schier, dat hij niet genoeg verdient om te kunnen leven. In den handel gaat weinig om. Doordien het vertrouwen geschokt is durft niemand iets wagen. Slechts wat hoog noodig is, geschiedt. Deftige lieden, ambtenaren, predikanten enz. hebben eene vereeniging opgericht, die ze //Eigen hulp" noemen, om alles een cent ot een halve cent goedkooper te hebben dan een gewoon mensch. Vooral de werklieden klagen steen en been, dat't loon te laag is. Loonsverhooging is dan ook aan de orde van den dag. De ondervinding leert echter, dat heel de maatschappij er onder lijdt en de werkman er niet beter door wordt. Door loonsverhooging worden natuurlijk de producten duurder. Wie iets te timmeren of te metselen heeft, ziet er tegen op; het kost zooveel. Alleen wat volstrekt noodig is, laat men doen en zoodoende wordt het werk schaars. Van alle artikelen zijn,