is toegevoegd aan uw favorieten.

Eenige brieven aan een vriend te Jeruzalem

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Naar den mensch gesproken kunnen we zeggen, dat de uitoefening van de kerkelijke tucht onmogelijk is geworden, zonder afscheiding. Alleen in de afgescheiden gemeenten kan kerkelijke tucht worden uitgeoefend op leer en leven. De tucht op het leven gaat echter, openbare zeer grove zonden uitgezonderd, ook daar zoo gemakkelijk niet meer als in het begin. In de Hervormde Kerk is het intusschen volstrekt onmogelijk iets op dit gebied te doen. De stroom is over het hoofd gewasschen, ja, de wateren van allerlei zonden zijn een zondvloed geworden. En nu zijn er, in de praktijk, slechts twee wegen . of men moet dezen toestand aanvaarden 5f men moet zich afscheiden. Een derde is er niet. Wel is er nog eene Gereformeerde partij, die zeer woordenrijk is; wel gaan er nog gedurig stemmen op, die zeggen dat eene Kerk zonder belijdenis en zonder tucht niet kan bestaan, maar in de praktijk doet ook deze partij, wat al de anderen doen ; ze legt zich bij het bestaande neer. De meest invloedrijke mannen willen dan ook van geen andere tucht meer weten, dan van de tucht des Heiligen" Geestes. Wat zij daardoor verstaan is niet zeer duidelijk. In den grond is het een moderne geestdrijverij, die op rekening gesteld wordt van den Heiligen Geest, gelijk de geestdrijvers in alle eeuwen gewoon waren te doen.

De geest, in de modernen sprekende, moet evenzeer ontzien worden als de geest, die spreekt in de orthodoxen. \ oor beschaafde en ontwikkelde lieden is dit, wat het leven aangaat, nu niet zoo gevaarlijk. Er zijn modernen, die het in rechtschapenheid, menschlievendheid en allerlei maatschappelijke deugden van orthodoxen verreweg winnen. Maar in de menigte is de Heilige Geest nog geen machtige tuchtmeester. Door de invoering van die zoogenaamde tucht des Heiligen Geestes is zij van alle tucht ontslagen, en leeft ze van jaar tot jaar meei naar den geest van de macht der lucht, die krachtig werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid.

Doch ik merk dat ik in één brief niet zeggen kan, wat ik wilde zeggen, en bewaar het overige dus voor een volgenden.