is toegevoegd aan uw favorieten.

Eenige brieven aan een vriend te Jeruzalem

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

28 Mei 1878.

Waarde Vriend !

In het vorige jaar bracht ik een genotvollen dag door bij een geliefden medebroeder in de H. bediening. Een lief, landelijk stadje, eene kleine, lieve gemeente, een lief kerkje, een lief pastorietje, ziedaar wat ik ex vond. De pastoorsc'ne te beschrijven betaamt mij natuurlijk niet. Maar zoo ik tot de andere helft des inenschdoms behoorde, ik schreef zeker onder dezen brief een P. S. van dezen of dergelijken inhoud : „Ik heb nog vergeten u te melden van den dominé, ja, en o! zoo'n allerliefste dominé."

Wat mij daar vooral trof was de netheid en accuratesse waarmede alles werd behandeld. In zulk eene gemeente weet men

o

natuurlijk alles van elkander op een haar af. Wie niet ter Kerke is, wordt dadelijk gemist en — opgezocht om te zien wat er aan scheelde, dat hij of zij gisteren niet ter Kerke was. Wie kiespijn heeft of wiens kind sukkelt aan het krijgen van den eersten tand, ontvangt een paar maal in de week een herderlijk bezoek, en zoo is het met alles. Zaken, waar een ander de hand nieê ligt, ziektegevallen, die een ander aan de genezende kracht der natuur overlaat, worden in zulke gemeenten met de meeste teederheid van geweten behandeld. Ik zag o.a. het register der Catechisanten en ik geloof dat ik een kleur kreeg die mijn collega heeft moeten opmerken, want hij stond vlak voor mij. Verbeeld u achter eiken naain niet alleen het verzuim aangeteekend, maar gedrag, vlijt, vorderingen in de verschillende vakken ! Niet alleen het Kort Begrip der Christelijke Religie, inaar Hijbei en Kerk en Zendingsgeschiedenis, met de noodige kaarten en leermiddelen, omvatte het onderwijs. En zoo was het met alles in geheel het geineenteleven. In zulk eene gemeente worden de kenmerken der ware Kerk, volgens art. 28 van onze belijdenis gezien. Ik stel mij voor dat zulk een Kerkeraad op de vraag der Kerkvisitatoren : of voor ieder Avondmaal de leden der gemeente aan hunne woningen bezocht worden P gelijk als op alle vragen, zonder blikken of blozen ja kan zeggen.

Dat ik dit meêdeel geschiedt oin u mijne meening duidelijk