Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Arme wereld! Gij houdt u voor God nog staande met een valsche balans, van een zedelijk credit en debet, en gij meent, dat God is als gij en met u medeloopt. Hoe vreeselijk zal het wezen, als op den grooten dag des Heeren het bedrog ontdekt en u alles ordentlijk voor oogen gesteld zal worden!

Ach, wie zal dan bestaan? Hij, mijn vriend, die om niet gerechtvaardigd werd en, om Christus wil, door de wereld gehaat werd.

12 September 1879.

Waarde Vriend !

Teruggekomen van onze Synode die, zooals ge weet, te Dordrecht zou gehouden worden, wensch ik u eenige indrukken en opmerkingen mede te deelen, om u in staat te stellen in het verre Oosten u den toestand in het oude vaderland voor den geest te roepen.

Vóór alles kan ik u verzekeren, dat de gemeenten van Dordrecht gedaan hebben wat zij konden, om de Synode wel te ontvangen. Hare herbergzaamheid en hartelijkheid is daardoor luitbaar geworden in geheel de Kerk.

Het kerkgebouw, waarin de Synode hare zittingen hield, was keurig in orde. Met veel smaak gerestaureerd en versch geschilderd, heeft het een vriendelijk aanzien, en door het eenvoudig schoon is het in overeenstemming met onzen gereformeerden eeredienst. De Kerkeraad verkeerde eenigszins in het geval van iemand, die met een nieuwen hoed op reis moet. De oude ziet er uit, dat hij er niet goed mee voor den dag durft komen, en de nieuwe komt op reis in zoovele gevaren, dat er alle kans bestaat dat bij de tehuiskomst het mooi er af is. Het schilderen der kerk uitstellen tot na de Synode, het was misschien het verstandigste geweest; maar de Synode ontvangen in een vertloos gebouw, neen dat kan toch ook niet. De hoogste vergadering der Kerk wilde men zoogoed mogelijk ontvangen. Het moest er netjes uitzien.

En het zag er netjes uit. De groene tafels met de maagdelijk blanke goudsche pijpen er op, deden het oud, Hollandsch

Sluiten