is toegevoegd aan uw favorieten.

Eenige brieven aan een vriend te Jeruzalem

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nu ik toch over het uiterlijke aan den gang ben (en veel verder zal ik het in dezen brief wel niet brengen) wil ik meteen mijn leedwezen uitdrukken, dat onze predikanten geen toga dragen en tengevolge daarvan ook onze president dien iniste. Schier in alle protestantsche kerken van Europa is de toga in gebruik, en in de Kerk van Schotland, op het stuk van uno popery" toch wel te vertrouwen, presideert de moderator de Synode in dit kleedingstuk. Ook hierin zijn wij geïsoleerd van alle andere rechtzinnige kerken. En dat doet mij leed. Weten wij het dan alleen ? Zijn wij alleen dan van alle paapsche zuurdeeg gezuiverd en onze Schotsche broeders er nog mede vervuld ? Terwijl wij soms in gewichtige dingen niet verre van het Vatikaan zijn, is het of op dit punt het verstand der vjrstandigen onder ons te niet gedaan is. Wat heeft de toga met het mozaïsme of papisme te maken ? Het is bloot een kwestie van smaak en goeden toon. Of zou het verboden zijn het voortreffelijkste werk in een voortreffelijk kleed te verrichten ; of is er geen voortreffelijker kleed dan dat van burgerlieden die //ter groeve gebeden" zijn ?

Ik sprak daar van de Schotsche broeders. We hadden weer het genoegen een viertal afgevaardigden der kerk van Schotland in ons midden te zien, twee van de Vrije Schotsche en twee van de Vereenigde Presbyteriaansche kerk. Of Schotland ons telkens de fijne bloein zijner predikanten zendt, weet ik niet, maar die wij te zien krijgen zijn gentlemen van top tot teen. Hun spreker, is altijd een van de glanspunten onzer Synode. En ze hebben ditmaal veel gesproken. Hun is veel gevraagd, zooveel dat zij heengingen met den indruk, dat hun de biecht was afgenomen. Opnieuw is het gebleken, dat men ook in Schotland nog verre van beslist is op het stuk van Staatsgeld voor de Kerk. Zelfs is de vereeniging der beide machtige kerken van Schotland op dit punt afgestuit. De Vrije Schotten beweren, dat de Staat geroepen is den waren godsdienst ook stoffelijk te steunen, zonder bezwarende bepalingen voor de kerk daaraan te verbinden ; terwijl de Presbyterianen van gevoelen zijn dat de kerk volgens den eisch van Gods Woord, zich zelf moet onderhouden, en in geen geval geld van den Staat aannemen moet. Heide gevoelens bestaan ook in onze kerk. Op dit oogenblik heeft het gevoelen der Vrije Schotsche de over-