is toegevoegd aan uw favorieten.

Eenige brieven aan een vriend te Jeruzalem

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voor haar zelve, en voor allen, die buiten haar staan, hoogst

belangwekkend.

Ik moet bekennen, dat ik ook onder degenen behoor die verrast zijn door de gebeurtenissen der laatste dagen. Wij waren jaren lang zóó gewoon aan „veel gepraats en weinig zaaks," dat we er niet aan dachten dat iemand ooit meer iets doen zou. Gij herinnert u nog de lidinatenkwestie in de gemeente Amsterdam, en hoe de Gereformeerde ouderlingen zelfs gesproken hebben van „verloochening van den Koning der Kerk" en desalniettemin toch gezwicht zijn voor de macht deiSynode. En thans, terwijl de Synode, zich zeker wanende van hare macht en vertrouwende op het „weinig zaaks" waardoor de oppositie zich nu een vijftig jaar lang heeft gekenmerkt, hoopte de zaken weer een jaar of wat slepende te houden, daar breekt op eens de bom los, en gaat er een stem door het gansche land : het oproer, de revolutie is uitgebroken in de Nederlandsche Hervormde Kerk !

Wat er gebeurd is, is u uit de bladen bekend. Er zijn er die zeggen : „van Dordrecht begint de victorie; terwijl anderen die oproerige Dordtenaren, wel, ik weet niet wat zouden willen doen vanwege het stout bestaan, dat zij ondernemen.

Hoe men aan die dikke woorden van : „oproer en revolutie" is gekomen zal u duidelijk worden als ik u zeg, dat sommige orthodoxen, zelfs uit onze kerk, o.a. A. V. in de Wekstem met modernen en liberalen van gevoelen zijn, dat een Christenmensch, vooral kerkedienaren, aan alle bepalingen der Synode zich moet houden, die eenmaal tot wet verheven zijn, en geen recht meer heeft om „neen" te zeggen, als de Synode //ja" gezegd heeft. Kan hij niet gehoorzamen, dan moet hij zich afscheiden, dan moet hij aan de wet zich onderwerpen of, zoo hij bestuurder is, de wet uitvoeren.

Deze zuivere wereldsche, burgerlijke beschouwing der dingen heeft veel schijn van waarheid. Ware er in de kerk geen ander, geen hooger dan administratief recht, er zou niets tegen in te brengen zijn. Een burgemeester b.v. die met hart en ziel voor de vrije Christelijke school is, moet nochtans als burgemeester, de openbare school naar de wet behartigen. Kan hij dat met zijne overtuiging niet overeenbrengen, er is niets anders

aan te doen dan dat hij zijn ambt neerlegge. Zoo ook een