is toegevoegd aan uw favorieten.

Eenige brieven aan een vriend te Jeruzalem

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

prediken: zoo iemand niet wedergeboren wordt hij kan 't koninkrijk Gods zien noch ingaan, en met een leven van onthouding en zelfverloochening aan de wereld te moeten toonen, dat het geloof werkelijk eene genade is die het hart, en daardoor het geheele leven reinigt.

Langer dan ik mij had voorgesteld heb ik u over deze dingen aan de praat gehouden. Ik hoop echter niet te vergeefs. Gij zijt het zeker hierin met mij eens, dat de toestanden ernstig zijn. Velen denken dan ook dat de Ned. Herv. kerk nu dan toch wel wel zal uiteenspatten. Of hunne verwachting bevestigd zal worden, zal de tijd leeren.

7 Mei 1880.

Waarde Vriend !

De zaken in de Hervormde kerk, die in de laatste dagen zoozeer de aandacht trokken, zijn weer zoo goed als vereffend. De Synode dier Kerk is eene ware duizendkunstenares. Zij zal beproeven verschillende kerspelen te vormen voor orthodoxen, modernen en Groningers, zonder het algemeene kerkverband te breken. De modernen zullen voortaan hunne leerlingen kunnen aannemen in tegenwoordigheid van oud-ouderlingen en de orthodoxen zullen niet meer behoeven te struikelen over de bepalingen dat geen Candidaat voor de belijdenis kan worden afgewezen om zijne leerstellige gevoelens, daar de woorden, die daarop betrekking hadden, uit het bewuste art. 38 zijn weggenomen. Wat men met de weerspannige Dordsche ouderlingen en de vier leden van het provinciale kerkbestuur van Gelderland doen zal, is, terwijl ik dit schrijf, nog niet bekend. Men verwacht een vreedzamen afloop.

Duizenden harten halen weer ruimer adem, vooral predikantenharten. Nu, dat verwondert u zeker niet. Wij zijn een vreedzaam volk, wat Jansalie-uchtig misschien, maar dat heeft toch ook weer een goede zijde. Een wijs man schreef dezer dagen in het Oosten, dat het verbouwen van een oud huis (de Hervormde kerk werd bedoeld) een kostbaar en gevaarlijk werk is. Deze echte huisjesmelkersgeest is de geest van een groot