is toegevoegd aan uw favorieten.

Eenige brieven aan een vriend te Jeruzalem

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dan walgingwekkend mysticisme bouwen kan. Maar dat op den voorgrond dringen van „Gereformeerd" zal er toe bijdragen, om in wetenschappelijke kringen meer bekend te doen worden wat toch eigenlijk Gereformeerd is. Ook zal de ijverige bestudeering der oude Gereformeerden er veel toe kunnen bijdragen om sommige bekrompenheden en onhebbelijkheden van de hedendaagsche Gereformeerden te corrigeeren.

Inzonderheid verwacht ik veel goeds van de bestudeering van Calvijn, namelijk van den echten, waren Calvijn, van Calvijn, zooals hij is. Niet van den gemaakten Calvijn, die sprekend gelijkt op een Hollandseh burgerman, die Hellenbroek van buiten kent. Als Calvijn nagevolgd wordt, dan krijgen we weer een gezonde kritiek, een vrije, een frissche Schriftverklaring, dan zal aan de kinderen dezer eeuw wéér een Evangelie verkondigd worden, waarvan de menschen zullen opschrikken, vooral zulke menschen, die meenen dat Calvinistisch bestaat in het eenig en alleen prediken der leer van verkiezing en verwerping.

Maar vooral verheug ik me in de idé: Vrije Universiteit. Niet omdat de illusie, die wij vrijheid noemen, mij erg verblindt, maar omdat er eene groote gedachte in is uitgedrukt, omdat de heeren van de groote Kerk, toch ook separatistisch moeten werken, zoo zij iets groots en goeds tot stand willen brengen. Hunne wetenschap en wetenschappelijke graden hebben ze aan 's lands academiën gehaald. Wel een bewijs dat er uit Nazareth toch ook nog iets goeds kan voortkomen. Evenals de eerste afgescheiden predikanten in de Herv. kerk bekeerd en tot kennis der waarheid gekomen zijn, zoo ging t ook hen. Toch achten zij afscheiding op schoolgebied eisch der Christelijke conscientie en roeping van het oogenblik. Voorwaar een kostelijke bewijsreden voor ons zoo zeer veroordeelden op kerkelijk gebied.

De Vrije Universiteit mijn vriend, is weer een krachtige stoot ter slooping van het oude geloof, dat de Overheid voor de kerk moet zorgen. Bewust of onbewust handelen de mannen der Vrije Universiteit naar een ander beginsel. Zij zijn door de omstandigheden gedrongen om te leven, naar het beginsel der kleine, vrije kerken, om straks tot de volle, heerlijke overtuiging te komen, dat dit beginsel alleen waar, alleen Nieuw-