is toegevoegd aan uw favorieten.

Eenige brieven aan een vriend te Jeruzalem

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Behalve de sociale kwestie, een waterweg-kwestie en eenige andere kwesties hebben we nog een kwestie op te lossen die neer komt op de vraag : hoe kan een mensch die éen gulden inkomen heeft en een en halve gulden verteeren moet, het tekoit dekken ? Sommigen willen deze vraag oplossen met het bekende : de tering naar de nering zetten. Anderen beweren, dat leenen de beste weg is, omdat men door veel schuld te hebben, het best zijn crediet kan ophouden, de rijkste landen de meeste schuld hebben, dewijl de wereld nu eenmaal zoo is, en er vele inenschen zijn die gaarne van hunne rente leven.

Op onze staatsbegrooting voor 1881 is een tekort van slechts 21.300.000 gulden. Alle steden en dorpen sukkelen met tekorten. Onze Tweede Kamer dringt op bezuiniging aan, en de Ministers antwoorden telkens: wezenlijk mijne heeren, we doen 't zoo zuinig mogelijk. Maar spoorwegen en waterwegen — dwaalwegen zou men er bij kunnen doen — kosten zooveel geld, en leveren zoo weinig voor de schatkist op, en op Indit'

kunnen we niet meer rekenen.

Van kwesties gesproken. Ik heb verleden week voor het eerst in mijn leven een voordracht gehoord van een werkman over de sociale kwestie. Een tlinke, echte Amsterdammer, wiens spraak hem openbaar maakt, voorzitter van het W erkliedenverbond : Patrimonium (vaderlijk ertdeel). Wat zoudtge uw hart hebben opgehaald aan het praatje van dezen onzen stadgenoot, dit kind van ons geslacht en mede erfgenaam van

ons Vaderlijk erfdeel! j

Ik verzeker u, dat ik met genoegen geluisterd heb naar 't geen die man te zeggen had. Als ik advocaten, wijsgeeien ot geloovige predikanten in geschriften, over deze kwestie hoorde spreken, is het mij altijd gebeurd dat ik mij spoedig verveelde of aanstonds neiging tot slapen gevoelde. Ik vind zulke lectuur uitnemend geschikt om dadelijk na den eten te genieten, gezeten in een gemakkelijken stoel.

De metselaar Kater weet echter den slaap uit de oogen zijner hoorders te houden. Harde waarheden spreekt hij uit, soms geestig er sarkastisch. En 't mooiste van 't geval is, dat hij niet verbergt het geloof, dat eerst bij de wederkomst des Heeren de sociale kwestie zal opgelost worden, en dat alles wat de heeren Lazalle, Rebel, Liebknecht, Domela Nieuwenhuis,