is toegevoegd aan uw favorieten.

Eenige brieven aan een vriend te Jeruzalem

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En zullen ze dan in Amerika beter waarborg voor hun toekomst hebben, vroeg ik?

Dat weet ik niet, maar in ieder geval is het geen vernedering, wanneer ze in Amerika beginnen met sjouwerman te worden. De democratie is in Amerika veel krachtiger ontwikkeld dan hier. Hier praten zelfs de dominé's als Democraten, maar leven als Aristocraten. Gij weet het ook wel, zoo ging onze vriend voort, hoe het thans in Amsterdam gesteld is. De deftige burger heeft in het kerkelijke niets meer te zeggen, en de mindere man regeert. De Theologie van het volk is de Theologie van den dag; hoe absurder hoe mooier. En zij die dien toestand in het leven hebben geroepen, en zoo geheel met Gods arme volk één van ziel en zin zijn, ze komen in alles voor den dag ,/als „gentlemen" van top tot teen.

Je overdrijft weer, Hombarius, riep ik uit. Zoo erg is het niet, en in ieder geval is dit dan alleen toepasselijk op de, Hervormde kerk en niet op de onze.

Daar is wel wat van aan, zeide hij. Onze kerk is van huis uit meer eene kerk van den minderen man. Predikanten uit den deftigen stand hebben we bijna niet, en 't volk heeft de koorden van de beurs. En dat is maar goed ook. De volkspot is voor de dominé's veel gezonder dan de staatsruif; denkt

ge dat ook niet ?

Och, zei ik, laat ons hier nu maar mee ophouden. Nu gij beleden hebt, dat uw jongens desnoods in Amerika kunnen beginnen met sjouwerman te worden, is het mij genoeg. Met dat begin kunnen ze hier ook nog wel beginnen. Het eenige onderscheid is daarin gelegen, dat de menschen er hier schande van zouden spreken en in Amerika niet. Ik weet dat er in Amerika predikanten zijn, die duizende guldens inkomen hebben ; maar onder de Hollanders zijn er ook van éen duizend. Werkvolk kunnen ze in Amerika nog genoeg gebruiken, maar beschaafde jongelui behoeven daar hun geluk niet te beproeven. En een Hollandsche dominé in eene Hollandsche gemeente, al komt er ook een Amerikaansch vernisje over, heeft dezelfde ervaring als wij hier hebben. Kan een predikant het hier volstrekt niet houden, welnu, zoo hij op wettige wijze kan gaan, dat hij ga. Maar, wat ik heb opgemerkt is dit, dat de Hollandsche predikanten in Amerika het niet ruim hebben ;