is toegevoegd aan uw favorieten.

Eenige brieven aan een vriend te Jeruzalem

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schenkt vertrouwen en moed in den arbeid, ue zaken Kiijgen hoe langer hoe meer een ernstiger aanzien, zoowel op politiek als kerkelijk gebied. Sedert de oprichting der Vrije Universiteit is er een schibbolet in de kerkelijke wereld ontstaan, dat aan gevolgen rijk kan zijn, althans in de naaste toekomst. En als ik nu ook eens profeteeren mag, dan voorspel ik, dat zeer velen die nu nog verre zijn van de Gereformeerden en de V rije Universiteit langzamerhand zullen bijdraaien en „schibbolet zullen uitspreken. De tegenstand van velen ontspruit, geloot ik, daaruit, dat zij Dr. Kuyper niet vertrouwen en hem verdenken van booze bedoelingen te hebben met de Ned. Herv. Kerk, dat zij vreezen, dat hij zwenkt naar de scheiding, of dat althans zijn streven op scheiding moet uitloopen. In hoeverre Dr. Kuyper daar nu zelf aanleiding toe heeft gegeven, zal ik thans niet bespreken, maar dat dit vermoeden gegrond is, kan ik voor mij niet gelooven. Wel heeft hij zich nu en dan minder ongunstig over de Scheiding uitgelaten dan zijne kerkgenooten gewoon zijn, doch de oorzaak daarvan lag, m.i. niet in het feit der Scheiding, maar in de grondgedachte der Scheiding: onvoorwaardelijke instemming met de formulieren van eenheid en streven naar eene Gereformeerde Kerkregeering. Zijn ideaal is eene Gereformeerde Kerk, op dezen vasten grondslag des geloofs, niet met uitsluiting van ons Christelijke Gereformeerden of, zooals men aan de overzijde gewoonlijk zegt: gescheidenen. Dr. Kuyper is, in het vertrouwelijk gesprek, een hartelijk en gul man, zonder iets hoogs of onbroederlijks en zoo hij u meesleept, het is zijne schuld niet. Zijn woord is zoo machtig, zijn consequentie zoo onverbiddelijk, zijn leven zoo veelbeteekenend door beslissende keerpunten, dat gij niet nalaten kunt te gelooven, dat God dezen man verkoren heeft tot een machtig werktuig in zijne hand.

Waar wat de Heere door dit werktuig zal werken, wie is er, die dit met zekerheid kan voorspellen ? Men heeft wel eens beweerd dat Dr. Kuyper tot de radicalen behoort, en ik geloof niet geheel ongegrond. Het radicalisme ligt voor de deui. Op politiek gebied hebben we, bij het wegsterven van Conservatieven en Liberalen niets anders dan het Radicalisme te wachten.

De Staat zonder God, dat is de Staat der naaste toekomst. Daar tegenover staat nu Dr. Kuyper met zijne Theologie incluis de