Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Staatsleer, als Radicaal Conservatief. De pelgrimvaarders wekken zijne bewondering, maar Voetius, die hen in Nederland niet dulden kon, wijl zij Independenten waren, en buiten de Gereformeerde kerk stonden, heeft toch de liefde van zijn hart.

Of nu het scheepke der Ned. Herv. Kerk in die Conservatieve wateren zal kunnen gestuurd worden en andere bevolking der scheepkens aan boord van het scheepke zal overgaan, zal de Heere God te zijner tijd laten openbaar worden. Tot nogtoe geloof ik het niet. Doorgaans is Gods weg geheel anders dan de menschelijke berekening, en dat zal Dr. Kuyper en de richting, die hij in Nederland vertegenwoordigt ook wel ondervinden. De geschiedenis gaat, naar den raad des Heeren, haar gang, en voert ten slotte de machtigste persoonlijkheden mede, gelijk de bergstroom het rotsblok. Maar Radicaal Vrijzinnig en Radicaal Conservatief worstelen met elkander, opdat niets te vroeg en niets te laat kome.

De profeet, die het vergaan der wereld in deze maand voorspelde, zal zeker wel vergaan zijn vóór de gebeurtenis, die hij voorspelde, zal geschieden. Er. die andere profeet, die ons gezegd heeft dat we over tien jaar met heel de Christelijke Gereformeerde kerk in den kelder zitten, kan zelf reeds te dier ure al in een grafkelder tot zijne vaderen verzameld zijn.

Zoo klein is de inensch en zoo groot is God !

(i Januari 1882.

Waarde Vriend !

Veel heil en zegen in het Nieuwe jaar! Ziedaar een wensch, die u den ouderwetschen karreman en lantaarnopsteker voor den geest roept. Die goede ouden meenden het nog zoo kwaad niet met hunne medeburgers, al droegen ze geen helm en al dronken ze op nieuwjaarsdag wel eens een glaasje te veel. Hunne nazaten hebben ook hunne gebreken, al staan ze in kennis en beschaving zooveel hooger, en somtijds wenschte ik dat we nog maar die ouderwetsche lantaarns hadden, die midden in de straat hingen, en die welgemeende nieuwjaars- en kermisweuschen, die zoo uitmuntten in kreupelrijm en hartelijke hebzucht.

Sluiten