is toegevoegd aan uw favorieten.

Eenige brieven aan een vriend te Jeruzalem

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

deftig huis, terwijl de kinderen achter de stasiegordijnen er zich mee vermaakten. Toen de man lang genoeg gedraaid had kreeg hij eenige centen, de kinderen verdwenen, en de orgeldraaier wierp den riem van het instrument over den schouder en ging, met zijn zwaren vracht, zijns weegs. Zie, zou da Costa gezegd hebben, zoo gaat het ook met den dichtei ! Hij zingt zijn lied. De menschen luisteren even, werpen hem eenige belooning toe, en dan kan hij zijns weegs gaan, met een hart vol smarten en een leven vol zorgen.

En als we dan eens denken aan die oude profeten, die den last van het Woord des Heeren droegen ! en als we eindelijk

denken aan Hem, die weenend uitriep : Jeruzalem ; och of

gij bekendet wat tot uwen vrede dient!

Waar het is niet anders op deze wereld. Liefde is een schoon woord, doch de schoonheid is nu eenmaal zeldzaam, en, in de meeste gevallen mag zij niet worden aangeraakt, zelfs niet begeerd worden. En nu zijn er menschen, die een schoon medemensch kunnen zien, zonder te ontroeren, en een mesthoop wel zoo reëel vinden als een tulpenbed. Over den smaak valt niet te oordeelen, zegt men, en vooral in een tijd als den onzen, krijgt de stof wel haar volle recht. Wat heeft de wereld ook aan droomers!

Uit de Bazuin der vorige week zult ge gezien hebben, dat er een Gereformeerd predikant in de Ned. Herv. Kerk is, die sommigen onzer leeraren haat met een ijver Gods. Me dunkt, die man moet wel een genoegelijk leven hebben. Ik heb wel eens gehoord dat haat eene gezonde reactie geeft in het menschelijk organisme. In ieder geval, in den haat ligt eene groote kracht. Vooral dan als hij geidealiseerd, en godgelijkheid wordt. Met zulk een haat kan men wat uitrichten. Men zondigt dan niet, als men haat, maar ijvert voor de eere Gods, en is den hond gelijk, die in woede ontsteekt, als men zijn meester aanrandt.

Men zegt wel eens, dat een mensch aan alles went. En als dat waar is, wennen we ook aan den haat. Dit is, in zekeren zin, gelukkig. Want tegenwoordig komt het in de kerkelijke en' theologische wereld veel meer op haten dan op liefhebben aan. 't Is of Jezus gezegd heeft: hieraan zal de wereld bekennen dat Gij Mijne discipelen zijt, zoo gij elkander haat. Dit