is toegevoegd aan uw favorieten.

Eenige brieven aan een vriend te Jeruzalem

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En het is niet moeilijk te begrijpen, dat deze met zoovele gaven rijk bedeelde in de diligence kon mijmeren:

„Ik denk aan die dagen en weken,

In de jaren van jonkheid en min.

Die ik met u in deze streken Heb gesleten, mijn lieve Vriendin.

Het daar gehouden zendingsfeest heet het nationale, niettegenstaande er in het Noorden en Zuiden des lands ook zendingsfeesten gehouden worden. Misschien wordt het zoo genoemd omdat in de provincie Holland zijn middelpunt is, of omdat het bestuur overwegend Nationaal kerksch is. Er waren maar twee sprekers van de Christelijke Gereformeerden en één Lutheraan. Ik hoop dat het bestuur deze zaak eens in ernstige overweging zal nemen, en besluiten zal op dit punt wat milder te worden 1). Een aantal collega's van me was er tegenwoordig, en velen van ons volk namen deel aan het feest en hebben, naar hun eigen verklaring, daar een gezegenden dag gehad. Maar ik heb er ook van ontevredenen gehoord, die niet nalaten konden, hunne afkeuring te kennen te geven, dat ik daar een woord sprak. Ik heb echter wel hoop dat dit in de toekomst wal verbeteren zal. Ten minste als ik let op den hartelijken en welwillenden toon die er heerschte. De heer T. M. Looman

Ik n,oet hierop verklaren, dat van n.eet-af onder de onzen d. i. in de kringen der Chr. Oer. Kerk groot veroordeel bestond tegen het Zending feest Slechts zelden wilde iemand der onzen er zich toe leenen om mede als spreker op te treden. Steeds werden er uit onze Kerk sprekers gezocht, maar gedurig kreeg de Commissie op hare uitnoodiging weigerend antwoord.

; Hoewel ik

faren lang lid ben van de Hoofdcommissie, moest ik van wege de examens "aan de Theol School te Kampen, mij zeiven weer verloochenen, en het genot derven van er tegenwoordig te zijn. De president der Hoofdcommissie had mij voor ettelijke weken nog dringend aangezocht om ook een spreekbeurt

^'tTerheügt'mij intusschen zeer, dat de berichten aangaande dit feest zoo v.mrenaum luiden. In het Noorden is in later tijd een zendingsfeest geor3eerd door eene gemengde Commissie en is tengevolge daarvan de verhouding wat het kwantitatieve (de hoeveelheid) <ter sprekers eu commi==ie-

leDat wijevanb,"ieet af niet in die commissie der oprichters waren lag aan ons die uitgenoodigd om liet mede op te richten, ons terug hielden >.t zi n' feiten maar dat wij zoo min mogelijk malkander miskennen of nala en in zulke zaken samen té werken, en daartoe te arbeiden » van weerskanten

roeping en voorrecht. A Beummelkamp.

Kampen, Juli '82.