is toegevoegd aan uw favorieten.

Eenige brieven aan een vriend te Jeruzalem

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

pil om te slikken. Zij hadden zulke grootsche verwachtingen, en wat is er van terecht gekomen !

Onlangs heeft onze Burgemeester een Proclamatie uitgevaardigd, waarbij de burgerij vermaand wordt de vreemdelingen, die thans onze stad bezoeken, met rust te laten. Dit ziet vooral op eenige Chineezen. Deze menschen dragen, zooals ge weet, een staart, n.1. aan hun hoofd en afhangende langs den rug. Zekere schepselen aan hun staart te trekken was, in vroeger jaren, een geliefkoosd bedrijf van de mannelijke jeugd, maar sedert onze jongens lid zijn van de Vereeniging voor dierenbescherming is dit al veel verbeterd. Evenwel, die oude natuur, die geneigd is om aan een staart te trekken, komt van tijd tot tijd nog wel eens boven, en vandaar, denk ik, dat sommigen, als zij een staart zien, hun handen niet thuis kunnen houden.

De Chineezen ondervinden ongeveer hetzelfde wat den predikanten wedervoer toen zij nog een steek droegen. Toen moesten we loopen met een hoop jongens achter ons, die zongen en scholden, terwijl volwassenen riepen : schroevendraaier, kraai, bot, bot, bot! De toenmalige Hurgemeesters vaardigden geen Proclamaties uit om de bedienaren van den godsdienst te beschermen. 't Waren ook maar dominé's die 't lijden moesten!

Meermalen heeft het mij getroffen dat in een protestantsch land de roomsch-katholieke geestelijken inet hun afwijkende kleeding ongemoeid langs de straat kunnen gaan, terwijl de leeraren van alle protestantsche kerken door de omstandigheden genoodzaakt zijn geworden om zich ook in hunne kleeding te seculariseeren. Afgedacht van de vraag, of het noodig is dat de predikanten een kenmerkende kleeding hebben, geloot ik toch, dat, als de godsdienst en de Christelijke beschaving wat dieper wortelen geschoten had bij het volk, de Chineezen niet zouden geplaagd worden, en ook de predikanten meer zouden worden geacht om huns werks wil.

Maar dit is, helaas ! bij Overheid en volk, de diepste grond van vele kwade verschijnselen : de eerbied voor God en mitsdien voor zijn dienst is er uit.

Met schrik zien we op tegen de Zondagen in den aanstaanden zomer. Nederland zal wedijveren met de meest goddelooze natiën, en zich zeiven tentoonstellen aan Chineezen en Hiudoestanners.