is toegevoegd aan uw favorieten.

Eenige brieven aan een vriend te Jeruzalem

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

leunsels en steunsels moeten wegvallen, en de zondaar ontbloot moet worden tot op de fondamenten toe. Datzelfde schijnt ook met de kerk te moeten geschieden. De leunsels en steunsels zullen meer en meer wegvallen, gelijk als bij den mensch, die waarlijk zich verloren gevoelt, en dan met de gerechtigheid van Christus alleen bekleed wordt. Het Protestantisme is de erfenis geworden van een geslacht, dat te klein was om dien schat te aanvaarden en wel te gebruiken. Van de Schrift is het teruggekeerd tot de scholastiek, van de scholastiek tot het rationalisme en zoo vise versa tot op dezen dag.

Het zal de vraag zijn of over vierhonderd jaren de geboortedag van Bisinarck met evenveel geestdrift in Duitschland gevierd wordt als thans de geboortedag van Luther. Door Luther toch is het Pausdom in al zijn geestelijke ellende en in zijne machteloosheid 0111 naar de gerechtigheid hongerende en dorstende zielen te bevredigen, openbaar geworden. Door Hismarck komt de geestelijke kracht van het Pausdom aan het licht. Het is de verschillende uitwerking van geloof en geweld. Tegen het geweld van Bismarck en de mannen van den Cultuurkampf is het Pausdom best opgewassen; maar voor het geloof van een ellendig en arm volk, dat op den naam des Heeren vertrouwt, moet het bezwijken.

Mocht deze overtuiging gesterkt worden door de feestelijke herdenking van Luthers geboortedag, het zou een zegen zijn voor gansch Duitschland en heel het Protestantisme!

30 November 1883.

Waarde Vriend !

Het is eene opbeurende gedachte te weten, dat God het heelal in stand houdt. Wij belijden dit te gelooven, prediken en onderwijzen het, zonder er altijd de kracht van te gevoelen. Gebeurt het een geloovig mensch om met zijn gansche hart zich aan God over te geven, en tot Hem te spreken als een kind tot zijn vader, dan geeft dit een sterkte en kracht, die met moed en vertrouwen de taak, die ons opgelegd is, weer doet opnemen en met blijdschap den weg doet bewandelen.