is toegevoegd aan uw favorieten.

Eenige brieven aan een vriend te Jeruzalem

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ik kar. geen betrekking denken die zooveel aanleiding geeft tot geestelijken hoogmoed of diepe neerslachtigheid en zelfveroordeeling, als die van predikant. Gelukt het ons een weinig, dan komt de duivel en zegt : gij zijt toch knap ! Hebben we een oog op onze gebreken en velerlei tekortkomingen, dan heet het: iedereen ziet uwe onbeduidendheid, in alles wat ge zegt en doet is weinig zaaks! Predikanten zijn niet zelden aan de zwaarste bezoekingen blootgesteld. Twijfelen is eene besmetting van hun beroep; of zoo zij deze besmetting willen vermijden, vallen zij niet zelden in een ander uiterste en nemen eenvoudig aan wat van de ouden gezegd is. Zij, die daarenboven eene wetenschappelijke reputatie hebben op te houden en daarbij, als mensch, een rond, eerlijk en niet politiek karakter bezitten, moeten het, dunkt mij, in dezen tijd bijzonder moeilijk hebben.

En afgedacht hiervan, wat moeilijkheden van allerlei aard doen zich in het kerkelijk leven niet voor! Vooral in eene Kerk als de onze, in welke men kerkelijke tucht op leer en leven oefenen wil. Als het lijstje der vakken niet reeds meer dan lang genoeg ware en onze beurs het toeliet, zou ik willen vragen nog drie docenten aan onze Theologische School te benoemen. Een in de rechtsgeleerdheid, een in de staathuishoudkunde en een in de casuistiek, of leer der gewetensgevallen. Mij althans is het wel eens gebeurd, dat ik, van eene kerkvergadering terugkeerende, met het oog op genomen besluiten en gehoorde wetsuitlegging, de vraag deed : loop ik nu eigenlijk op mijn hoofd of op mijne voeten ? Wij weten, in den regel, te veel om in vijf minuten moeielijke en twijfelachtige gevallen uit te maken, en te weinig om over alles, wat vooral in eene groote gemeente voorkomt, een juist en gegrond oordeel uit te spreken.

En dan komt onze waarde docent de Cock ons nog telkens verontrusten, en zeggen dat we de Dordsche Kerkorde niet naleven ! Wat kunnen de Godgeleerden toch wreed zijn. Iemand zoo zijn illusiën te ontnemen, het wil wat zeggen ! Wij droomen zoo zoetelijk voort, dat alles gaat naar Gods Woord en de Dordsche Kerkorde, dat wij het ware Kerkverband hebben. En telkens vernemen we, van verschillende kanten, dat 't niet pluis is.