is toegevoegd aan uw favorieten.

Eenige brieven aan een vriend te Jeruzalem

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vorm van de oude schrijvers was afgezien, genoot de prediker het vertrouwen van zijn gehoor en werd hij begrepen.

De afstand tusschen ons en de ons omringende wereld was zeer groot. Die wereld zag ons aan als een hoop dweepers, en wij verkeerden in haar midden als gasten en vreemdelingen. Ons eenig ideaal was : om des Heeren wil smaadheid te lijden en de berooving der goederen met blijdschap aan te zien. Wij jongeren benijdden de ouderen, die in de vervolging hadden verkeerd. Het was somtijds of de tijd der eerste Christenen terugkeerde. Hoe hartelijk konden wij, jonge lieden, duim en vinger in de snuifdoos van een oud moedertje steken, die ons gul werd aangeboden, ten teeken der gemeenschap!

En thans is dat alles reeds geschiedenis, die een eind ver achter ons ligt. Verhalen wij iets van dien tijd aan onze kinderen, dan zien ze ons met verbazing aan. Er is in ons korte leven al veel veranderd. Dat, ook in onze kringen, alle verandering verbetering is, zou ik niet durven beweren.

Prof. A. Pierson heeft ten vorigen jare keurige artikelen in de Gids geschreven over: „Oudere tijdgenooten." De mannen die toen voorgangers en leiders waren, herleven weder in de schoone taal van den met zich zelf en zijne wijsbegeerten worstelenden hoogleeraar, die, helaas ! te hoog staat voor het geloof der kleinen, van wier grootheid hij toch een schoon getuigenis moet afleggen. In die dagen was de orthodoxie nog niet de weg tot een rijk inkomen en groote eer. Voor da Costa's woning stonden de spionnen, om te zien wie er binnen ging, en men smeekte de stadsregeering om dezen man toch niet te benoemen tot leeraar aan de illustre-school, opdat hij met zijne verderfelijke leeringen de jongelingschap niet verpestte.

Thans is aan diezelfde school, de tegenwoordige Universiteit, meer dan éen hoogleeraar werkzaam, die gerekend wordt tot de orthodoxen te behooren, en moet een niet orthodox predikant alle hoop laten varen, om op een preekstoel der Hervormden te Amsterdam te komen. De afgescheiden dominé's kunnen nu diploma's vertoonen daar heel wat op te lezen staat, en hun aantal is tot honderden geklommen. Een afgescheiden dominé die zijne schetsen maakt naar het model van David Knibbe, is reeds een curiositeit. Met de beste predikers, uit vroeger en later tijd, zijn de jongeren bekend en er zijn die een aardig