is toegevoegd aan uw favorieten.

Eenige brieven aan een vriend te Jeruzalem

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uitwendige en kerkelijke beslist ons lot niet, maar wordt door God gebruikt om ons getrouwheid in de bediening en zelfverloochening in het leven te leeren. Dat neemt echter niet weg dat ik de menschen wel eens gelukkig prijs, die maar twee kleuren kennen : zwart en wit. »Dit ding is niet wil; dus is het zwart," zoo redeneeren zij. Tusschenkleuren bezitten zij niet. Zegt gij : dit ding is donkerblauw en dat is witgeel, dan verklaren zij dat gij voor uw beginsel niet durft uitkomen en een modderaar zijt. Ik geloof dat dit eene gezonde levenswijze is en iemand zeer krachtig maakt. Als zoo iemand u \iaagt. is dit ding wit ? en gij moet dan zeggen : neen, dan heelt hij het gewonnen. De schrijver van het Tractaat redeneert ook eenigermale zoo. Als eene Kerk niet is eene valsche Keik of Synagoge des Satans geheel en al door den Satan bezeten ; dan is zij nog eene ware Kerk. Uit! Mag een gereformeerde zich van eene nog ware Kerk afscheiden .J Antwoord : neen ! Indien een man van groote geleerdheid en zeldzame betoogkracht, als de schrijver van het Tractaat, zoo redeneert, kunt gij licht begrijpen dat zijn woord beslissend is voor duizenden.

23 Mei 1884.

Waarde Vriend!

Dezer dagen overleed de bekende en algemeen hooggeachte predikant H. W. Witteveen, sinds een aantal jaren de Vader en Leidsman der Ermelosche Zendingsgemeente en de van haar uitgaanden arbeid onder heidenen en naam christenen. Zij, die dezen dienaar des Heeren van nabij gekend hebben, verzekeren dat hij vóór alles een man des gebeds geweest is. Zijn arbeid geeft daar dan ook getuigenis van, en zijne werken zullen hem volgen. Welgelukzalig zijn ze te noemen die, als

hij, den strijd te boven zijn !

De Heraut maakt ook, in zeer waardeerende bewoordingen, van dit overlijden melding en doet de veelzeggende belijdenis : „ Witteveen had zich aan het juk ontworstelt, dat wij nog dragen."

Korter en duidelijker kan de toestand der geloovige Hervormden niet worden uitgedrukt. Zij dragen het juk, Dat is