is toegevoegd aan uw favorieten.

Eenige brieven aan een vriend te Jeruzalem

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zinnig man, een staatsman en volksleider, zegt: wellicht; komt allicht de vraag op: wat zou die toch in zijn schild voeren ?

Vandaar dan ook, dat er afgescheidenen zijn, die nog alle hoop hebben op de reformatorische plannen van de Geretormeerden en van de Irenischen niet hooren mogen. Wellicht! In dat ééne woord zit eene betooverende kracht. Maar in het besliste: neen, zit, naar mijn bescheiden meening, nog veel grooter kracht. Of heeft niet de geschiedenis tot op dezen dag geleerd, dat juist de Irenischen, zoowel op Staatsterrein als in de Kerk, ter rechter tijd een spaak in het wiel weten te steken Groen van Prinsterer heeft van Mr. van Bruggen meer zielsverdriet gehad dan van zijn principiëelen tegenstander, den grooten Thor; en Dr. Kuyper heeft over niemand zoozeer te klagen als over zijne Irenische broederen.

De heer Groen van Prinsterer is met zijn: wellicht //Ier Navolging" begraven, en, zoo God niet krachtdadig en wondeidadig tusschenbeide komt, zullen ook de jongere tijdgenooten met hun : nu nog niet, tot hunne volken verzameld woiden, en, de Nederlandsche Hervormde Kerk, in hootdzaak, achter laten gelijk zij die gevonden hebben.

Hoe intusschen het kerkelijk fanatisme in onze dagen geweldig opgewekt wordt, blijkt uit menig woord, helaas ook uit menige daad ! Als ik hierover nadenk, komt mij meestal de geschiedenis van Jeruzalems verwoesting voor den geest, en het Zelotisine dat ten slotte alles bedierf. Daarbij geloof ik niet aan reformatie der kerken in den zin van het Iractaat en de Oud Testamentische bedeeling. Onder de nieuwe bedeeling is het: Scheidt u af, mijn volk ! Onttrek u, hebt geen gemeenschap, enz.! En de geschiedenis der Kerk leert dat alles op scheiding neerkomt. Augustinus heeit wel met zijne machtige dialectiek de Donatisten vernietigd, maar zijn eigen Kerk niet van het kwaad genezen. Luther en Calvijn hebben de Keik niet kunnen reformeeren, Rome is Rome gebleven, en ei zijn naast en tegenover Rome Protestantsche kerken gereformeerd. Zoo is het ook in onze dagen. V an geen enkele kerk uit geen enkel land is nieuwe kracht openbaar geworden. De macht van Schotlands kerken is door de scheiding gebleken, liouwens, de Heere Jezus en de Apostelen hebben niets andeis