is toegevoegd aan uw favorieten.

Eenige brieven aan een vriend te Jeruzalem

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Werden nu alle maatregelen genomen onder biddend opzien tot God, dan zou de wetenschap ons niet alleen uitstekende diensten kunnen bewijzen, maar we zouden ook, met een ruim hart, om zegen op de maatregelen kunnen bidden. Reinheid en matigheid in alles te bevorderen is, naar het mij voorkomt, niet onchristelijk. Wat de geneesheer voorschrijft en goed acht om ziekte te voorkomen, zijn we voor God verplicht op te volgen. De wereld verwacht alles van maatregelen ; de Christen verwacht alles van God. Wanneer hij alles gedaan heeft, wat in zijn vermogen is, mag en kan hij zich, met eene goede conscientie, met al de zijnen, in de hand van God geven. Treurig noem ik het dat honderdduizenden de wetenschap tot god en den dokter tot zijn profeet verheften. Maar evenzeer noem ik het treurig, wanneer Christenen weigeren te handelen als redelijke menschen, en uit het oog verliezen, dat God door middelen werkt, opdat wij dagelijks onze afhankelijkheid van Hem zouden gevoelen.

Te weinig wordt wel eens gelet op den eisch der matigheid, die zoo duidelijk in Gods Woord aan de Christenen gedaan wordt. De zonde van onmatigheid is een bron van tallooze rampen over personen en geheele familiën. Zij is mede een kenmerk van den tijd des afvals. Christenen die daar eene natuurlijke neiging toe hebben, en tevens genoegzaam bemiddeld zijn om aan die neiging te voldoen, mogen wel waken en bidden en strijden; opdat ze geen slaven worden, waar zij de roeping en het voorrecht hebben om vrij te zijn.

//Geen ijdele zorg doe u van 't heilspoor dwalen,

Houdt in uw weg het oog op God gericht!"

Dat, mijn vriend, is de kracht van ons leven, als het ons bang is, en duizend zorgen en dooden ons ter neder drukken. Wat is het toch een voorrecht Christen te zijn, en terug te kunnen zien op een leven, dat getuigt van de barmhartigheid Gods ! Vrij snellen onze jaren dan henen ! Wij wennen ons aan het denkbeeld: sterven; en vereenigen, hoe langer hoe meer, al onze wenschen in deze ééne bede: Uw wil, o Vader, geschiede, en laat onze kinderen na ons leven voor Uw aangezicht !