is toegevoegd aan uw favorieten.

Eenige brieven aan een vriend te Jeruzalem

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

emancipatie, vrijmaking. Paulus, de apostel der vrijheid bij uitnemendheid, geeft overal eene juiste bepaling van de vrijheid. De revolutie heeft onbepaald tot leus: vrijheid. Het Christendom : vrijheid met welke ons Christus vrij gemaakt heeft. Eén is de vrouw met den man, maar in Christus. De vrouw buiten Christus zoekt onwettige vrijheid, en wordt, haars ondanks, dienares der zonde.

Dit is het wezenlijke in den strijd om de vrijmaking deivrouw. De geprostitueerde vrouw en de vrouw, die haar geslacht verloochent, geene begeerte heeft om moeder te zijn, zich boven den man verheven acht, van den boom der kennis eet en God gelijk wil zijn, staan, wat het beginsel betreft, gelijk. Ontwijding van aangeboren aard en aanleg, natuurverkrachting en godverzaking, zijn de drie groote machten in den strijd om de vrijmaking der vrouw in de tegenwoordige maatschappij.

Schuld daarvan heeft in de eerste plaats, het verbasterde Christendom zelve. Het verbasterde Christendom plaatst zich vlak op het tegenovergestelde standpunt, beleedigt, verminkt, verloochent het lichamelijke, en richt zich uitsluitend op den geest. Vromer willende zijn, dan God de menschen gemaakt heeft, en het doel Gods in de schepping versmadende, heeft het verbasterde Christendom de leer verbreid, dat de ongehuwde staat des levens heiliger is dan de gehuwde, en de ware toewijding aan God vordert geheelonthouding, vooral in het seksuëele, als daad van vrijwillige zelfverloochening. Dit beginsel heerscht bij alle mystieken. Organische gebreken, verregaande misbruiken, neiging tot onnatuurlijke zonden, onvermogen en onbevredigde behoeften en wenschen zijn misschien de voornaamste oorzaken van de mystiek. Wisten wij de verborgenheden van ieder menschenleven, wij zouden gewis de bespiegelingen der mystieken, zoowel van hen, die naar de antinoiniaansche als die naar de perfectionistische zijde overhellen, beter begrijpen. Beide richtingen in de mystiek gaan uit van de grondgedachte, dat Adams begeerte tot eene wederhelft het begin van den val is geweest. Die begeerte volkomen te vernietigen en zoo in God alleen alles te hebben, in God om zoo te zeggen te verdrinken, dood te wezen voor alles wat God zelf niet is, en geene liefde, geen begeerte, hoegenaamd ook,