is toegevoegd aan uw favorieten.

Eenige brieven aan een vriend te Jeruzalem

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

houd en niemand ergert zich. Bilderdijk daarentegen ... doch, ik zou zoo voortpratende, van den koers raken.

God alleen is groot! Laat ons het hierbij laten, of liever laat ons gedurig denken aan het woord : wat hebt gij, dat gij niet ontvangen hebt ? Als God Koningen geeft die bouwen, komen de karrelieden meteen aan werk en aan brood. Het komt er maar op aan dat wij aanbidden, de vrijmacht, de liefde, de wijsheid, de kracht en de majesteit Gods. Moge Nederland nog lang zijn Beets bezitten, in den eigenlijken zin des woords !

Er zijn nog vele kleine lieden en geringe predikers in Nederland, die van Beets ook geleerd hebben, en leeren, die hem liefhebben en mitsdien hoogachten, en naar ik hoop, dat zoo doen, dat hunne kinderen hen ongedwongen daarin navolgen. Hiermede heb ik u mijn wekelijksch bezoek gebracht, met den mond sprekende over dingen van welke het hart vol was.

P. S. Niet door mij, maar door eene mij onbekende hand is een exemplaar van dat nummer der Bazuin aan Beets gezonden. Althans een paar maanden na den feestdag werd ik verrast door het volgende schrijven, dat ik, na het overlijden van den beminden en gevierden man, nu wel meen openbaar te mogen maken.

Hooggeachte Heer,

„Van al de Dagbladartikelen, welke zich in de maand September zoo welwillend met mij hebben bezig gehouden, heeft „mij geen zoo diep en op zulke wijze getroffen, als het door u „geschrevene en mij vriendelijk toegezondene in „de Bazuin" „van den 19den van die maand. De geest, dien het ademde, „de toon, waarop het zich uitte, het uitgangspunt der liefderijke „waardeering : dat alles was zoo geschikt mij hoogst weldadig „aan te doen, en te brengen en te houden waar ik wezen moet! „Steeds heb ik op mijn hart gehad u dit met weinige woorden „te zeggen en er u voor te danken. Eerst nu komt het er toe; „veel te laat; maar met een bewogen gemoed."

Geloof mij, met hoogachting en erkentelijkheid,

Uw dw. Broeder in Christus,

Utrecht 17 Nov. 1884. NICOLAAS BEETS.