is toegevoegd aan uw favorieten.

Eenige brieven aan een vriend te Jeruzalem

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

28 November 1884.

Waarde Vriend !

Ten slotte zou men kunnen vragen, of de ontwikkeling deiAfscheiding dan niet moet verklaard worden uit de groote eensgezindheid der Afgescheidenen ; uit een vooraf opgesteld program, een tractaat van de Reformatie der Kerk, en, waarin alle lijnen zuiver getrokken zijn en alles te voren berekend en vastgesteld was ?

Maar juist het tegendeel is waar.

De Cock zelf had een geheel ander kerkelijk ideaal, dan dat van een afgescheiden of vrije Gereformeerde Kerk. Hij wilde niets anders dan een Gereformeerde Staatskerk. WaardeNed. Herv. aan die roeping ontrouw was geworden, geloofde hij tegen haar te moeten getuigen, als weleer Israëls profeten tegen het afvallige Juda gedaan hadden, en hij noemde zich Gereformeerd leeraar onder het kruis om Christus wille.

Wie de geschiedenis der Afscheiding ernstig, en zooveel mogelijk onvooringenomen en voorwerpelijk leest, zal getroffen worden door het planlooze, dat in geheel de kerkelijke beweging dier dagen is waar te nemen.

Het was niet de aanleg van een spoorweg, waartoe eerst een aarden baan wordt gemaakt, rails gelegd, wachterswoningen gebouwd, beambten met behoorlijke salarissen worden aangesteld, en alles geordend en klaar gemaakt eer de trein loopt. Veeleer moet gedacht worden aan een rank en gevaarlijk bootje, wel van een goed kompas en een getrouwen en bekwamen stuurman voorzien, maar niet voorzichtig geproviandeerd en zonder vast plan naar de eene of andere haven koers zettend, waarin men, schier zonder van vrouw en kinderen afscheid te nemen, plaats nam.

Zie, daar dobbert dat vaartuigje op de woeste baren ! De lieden op het strand [schudden het hoofd, noemsn het roekeloosheid : het werk van dwazen en domme hardnekkige dwepers. De Overheid zend er soldaten en politie op af, en vonnist de weerspannigen, die zij vangen kan. De mannen van het vak weten te verhalen van ongelukken, die, in vroeger eeuwen, niet zulke vaartuigjes hebben plaats gehad, onder een zekeren