is toegevoegd aan uw favorieten.

Eenige brieven aan een vriend te Jeruzalem

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van de objectieve waarheid en waarde der gansche Heilige Schrift, in naam nog wel van de geloovige wetenschap !

Nu staat de Christ. Geref. Kerk wel buiten dezen strijd, maar zij geeft den toon niet. Juist die richtingen in de Herv. Kerk die heden ten dage den toon aangeven, drijven deze dingen. En dat maakt de zaak zoo bedroevend.

Eenvoudige Gereformeerde menschen, die de drie formulieren van eenheid kennen, waarlijk verstaan en in oprechtheid, ongekunsteld zich daaraan houden, zijn er thans weinigen meer.

Laat mij dezen met iets vermakelijks eindigen. Behalve het plotseling en onverwacht ontslagnemen van den heer Wintgens, als lid van de Tweede Kamer, kregen we ook vermakelijke berichten van geschenken aan Christ. Geref. predikanten te beurt gevallen. De een ontving een echt gouden horloge van wezenlijk goud, de ander een mandje fijne tafelperen, een derde een paar pantoffels en een vierde zelfs een kistje met 100 fijne sigaartjes. Gij ziet hieruit, dat, hoe drukkend de tijden ook zijn, er toch altijd menschen zijn, wien het goed gaat in dit tranendal. Ik verwacht nu op de eerste bladzijde der Bazuin een rubriek van : „Geschenken aan predikanten." Dit lijstje kan zeer interessant worden. Het is intusschen te hopen dat men de matigheid zal betrachten, en de zaak niet overdrijve. Actie wekt reactie, en zoo zou het kunnen gebeuren dat het van hollen stilstaan werd. Ook een predikant heeft sterke beenen noodig om de weelde te kunnen dragen. Een gouden horloge b.v., kan geen kwaad, als men niet te veel aan het goud denkt en het alleen gebruikt om op tijd de preek te eindigen en den tijd ordelijk te besteden. Ook tegen fijne tafelperen bestaat geen bezwaar. Maar pantoffels kunnen te zeer aan huis binden, vooral in streken waar waterlaarzen noodig zijn. En de fijne sigaartjes zijn bepaald gevaarlijk. Want al deelt men de overtuiging niet van hen, die leeren dat het rooken de onzedelijkheid in de hand werkt, een fijn sigaartje is een duur genot, en een mensch went aan alles, zoodat iemand ten laatste er aan verslaafd wordt, en geen gewone sigaar meer zou kunnen rooken. Ziet echter //fijn" niet op de kwaliteit van de tabak maar op den vorm van de sigaar, zoodat de kracht in het verkleinwoordje ,/tje" zit, dan acht ik het gevaar minder groot.