is toegevoegd aan uw favorieten.

Eenige brieven aan een vriend te Jeruzalem

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mijne vrouw die, als ik zit te schrijven, wel eens over den schouder kijkt, zegt: ik kan me niet begrijpen dat ze zulke malle dingen in de Bazuin zetten, en nog minder dat mijn beste man den kostelijken tijd verdoet 0111 zulke flauwe dingen er aan toe te voegen.

In mijn hart geef ik haar volkomen gelijk. Wij moesten er het zwijgen toe doen. Maar ik heb u al in geen twee weken geschreven, ben eenigszins onder den invloed van het kleine en er is geen tijd meer om wat nieuws op te zetten.

17 April 1885.

Waarde Vriend !

In mijn vorigen brief laat de zetter of corrector (dat weet ik niet) mij zeggen, dat de formulieren van eenheid het door God gegeven middel zijn om de inwendige eenheid der Kerk te bevorderen. Ik had bedoeld en geschreven : uitwendige eenheid. De inwendige eenheid toch wordt alleen bevorderd dooide liefde, dewelke is, naar Paulus' woord, de band der volmaaktheid, of de volmaakte band.

Formulieren van eenheid zijn symbolen, uitwendige zichtbare teekenen, waarom de belijders van het daarin uitgedrukte geloof zich scharen en als eene belijdende eenheid zich in de wereld openbaren.

Toovermiddelen om eene erger dan Babylonische spraakverwarring op te heffen zijn die formulieren niet. En evenmin zijn het wetten, die men van tijd tot tijd uit het stof der archieven ophaalt en over welker rechtsgeldigheid men dan, naar de wijze der rechtsgeleerden, met elkander gaat strijden. Belijden de levende leden eener gemeenschap niet meer, wat zulke formulieren uiidrukken, dan is het tijd en arbeid verspillen als men over hunne rechtsgeldigheid twist. Want het ligt in den aard van zulke formulieren, dat zij een geloof uitdrukken. Gelooven nu doet een Protestantsch mensch niet op commando, maar uit vrije overtuiging des harten. Wordt dat geloof bij de gemeenschap gemist, en is er in zoodanige gemeenschap ééne partij die de rechtsgeldigheid van zulke for-