is toegevoegd aan uw favorieten.

Eenige brieven aan een vriend te Jeruzalem

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

men allerley humeuren van Menschen vindt, bysonder nu ten dage) dat-men in-de Kercke niet en behoort te singen dan de Psalmen Davids, om dat die van den H. Geest syn gedicht, dien willen wy dit Cortelyck antwoorden : Dat de H. Apostel sprekende in-de voor-aangetogene Passagiën van Psalmen, Loffsangen ende Geestelycke Liedekens, der Christenen Vryheydt verder uyt-strekt, als alleen tot de Psalmen Davids. D' Oude Apostolische Kercken ende sedert door-gaans, heeft oock meer Vryheyds in dezen Deele gebruyckt, ende vele andere Geestelycke Liedekens ende Lofsangen gesongen in de Kercke Gods, als alleen de voornoemde Psalmen ende dat al voor ende buyten de kenlycke Pauselycke Mis-bruycken. De Hooggeleerde en vermaarde Leeraar der Gereformeerde Kerken, Petrus Martyr pryst oock de Hymnen ende Lofsangen Ambrosy, Chrystostomi, Augustini ende anderen die in voortyden in sommige Kercken zijn gebruyckt.

Ook de Nederlandsche Gereformeerde Kerk heeft zich niet aan het beginsel gehouden om alleen de Psalmen Davids te zingen. Zij zingt, behalve de Tien geboden, de Lofzangen van Maria, Zacharia en Siineon, het Gebed des Heeren, ook de twaalf artikelen des geloofs en het gezang : „o God die onze Vader zijt." Dit laatste gezang „hoewel het geen eygen formeel Subject in de H. Schrift en heeft, wordt dies niet tegenstaande, in vele onser Kercken met stichtinge gesongen, dewyl het in-den grondt Schriftuyrlyck is. Op gelycker manieren connen oock noch huyden ten dage Godt-vruchtige ende verstandige Mannen gevonden worden, ende worden door Gods Genade gevonden, die 't geene de H. Schrift ons leert van-de Geboorte, Leere, Leven, Miraculen, Lyden, Sterven, Opstandinge, Opvaart, Zendinge des H. Geestes, door desselven Geests gaven connen tot Dienst der Gemeynte, op bequamen Rym, ende Dicht vervaardigen.

Hoven allen verklaren zij, onder verbetering, van oordeel te zijn, dat de werken Gods onder het oude Verbond in schaduwen en beelden voorspeld en onder het N. Verbond tot volle werkelijkheid geworden, in de gemeente ook bezongen mogen worden, tot dankzegging aan God en verheerlijking van den Heere Jezus Christus door den H. Geest.

Ten slotte zeggen zij, iedere Kerk hare vrijheid te willen