is toegevoegd aan uw favorieten.

Eenige brieven aan een vriend te Jeruzalem

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Elke poging om op wetgevend gebied een omwenteling teweeg te brengen en het land weder naar de oude Christelijke beginselen te regeeren liep steeds op niets uit. En daarentegen, alle pogingen om, gebruik makende van de vrijheden, die de liberalistische wetgeving nog overliet, op eigen initiatief en op eigen erf wat tot stand te brengen, zijn allen met meer of min gunstigen uitslag bekroond. Op kerkelijk gebied zien wij soortgelijke verschijnselen. Voor vijftig jaren heeft de Herv. Kerk op het stuk der Formulieren van eenheid, met woord en daad, zich uitgesproken. Die zaak is met de veroordeeling deileeraars en de vervolging der Afgescheidenen afgedaan en uit. Particulier en persoonlijk mag men gereformeerd wezen tot in de uiterste gevolgtrekking. Maar zoodra komt men niet op kerkelijk wetgevend gebied, of, eilacie! de illusie is weg. De tegenwoordige verwikkelingen in de Amsterdainsche gemeente bewijzen dit overvloediglijk. In welk een toovercirkel men komt, zoodra men het gebied der kerkelijke wetgeving betreedt, bewijst, dunkt mij, het feit, dat men zijn zaak in cassatie brengt voor een rechter, wiens bestaansrecht men zoo kras mogelijk ontkent en bestrijdt, en wiens wetten en uitspraken men beweegt om des Heeren wil niet te kunnen en te mogen gehoorzamen. Ja, zoo groot is de verbijstering op het gebied deikerkelijke macht, dat de Heraut in afbeeldingen tot het volk spreekt, 0111 den oorsprong en de uitoefening van het bestuur der kerk aan ue onkundigen duidelijk te maken. Op het kantje af overtreding van het tweede gebod, hetwelk zegt dat wij God op geenerlei wijze mogen afbeelden en de Christenen niet door stomme beelden maar door de levende verkondiging des Woords onderwezen moeten worden. Een driehoek met een alziend oog in 't midden stelt God voor als bron van het gezag of de bron van het gezag in het goddelijk wezen, en een kroon is het beeld van Jezus Christus als souvereine drager van dit gezag, of het souvereine gezag zooals dit door Christus gedragen wordt. Nu is het buiten kijf dat hier niets kwaads mede bedoeld wordt, maar het vreemde middel bewijst toch in welk een doolhof men zich bevindt, en tegen welke hooge en dikke muren men het hoofd stoot.

Waar gereformeerd gepredikt en gecatechiseerd wordt, is kerk en catechisatiekamer doorgaans overvol. Maar, zoodra men komt