is toegevoegd aan uw favorieten.

Eenige brieven aan een vriend te Jeruzalem

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gemeente vroeg hoe zij nu verder hare kerkelijke goederen wilde beheerd hebben ?"

„Daarom heeft de Algemeene Kerkeraad zich in een schrijven van 15 Februari 1862 tot de Gemeente gewend en haar stemgerechtigde leden de vraag voorgelegd : „verlangt gij het behoud der tegenwoordige wijze van beheer V' Op die vraag is met groote meerderheid van stemmen „Ja" geantwoord."

„In het jaar 1875 zijn er in het reglement voor de Kerkelijke Commissie hoogst belangrijke veranderingen aangebracht. Een lange strijd is daarover in den Algemeenen Kerkeraad gevoerd. Sommige leden vreesden, dat vrij beheer niet gewaarborgd was tegen mogelijke aanvallen van hoogere kerkelijke besturen, en men heeft het daartegen pogen te dekken, door aan de kerkelijke Commissie een zekere zelfstandigheid te geven, alsof de Gemeente aan haar en niet aan den Kerkeraad het beheer van hare goederen had opgedragen. Ernstige stemmen zijn daartegen opgegaan, die waarschuwden, dat de Kerkeraad, met het oog op de beslissing van de gemeente, zijn bevoegdheid te buiten ging en daarmede den rechtsgrond voor het beheer verliet. Het heeft niet mogen baten ; die veranderingen en wijzigingen zijn toen aangenomen en staan in het Reglement, waaronder wij tot nu toe geleefd hebben."

Het is inzonderheid de volgende nieuw gemaakte bepaling, waarop Ds. Hoogerzeil de aandacht vestigt.

Art. 41.

„Bijaldien de Kerkeraad (zoo Algemeene als Bijzondere) bij het vervullen zijner roeping om de gemeente bij Gods woord te houden en de drie formulieren van eenigheid als accoord van kerkelijke gemeenschap te handhaven, op zóó ernstige wijze mocht worden bemoeilijkt, dat hij zich genoodzaakt zag in volstrekten zin naar het gebod, dat men Gode meer gehoorzaam moet zijn dan den menschen, te handelen, of door schorsing of afzetting van meerdere zijner leden, of uit wat oorzaak ook, zich zijn recht om als wettig bestuur der gemeente op te treden betwist zag, en hetzij een ander bestuur zich in de zaken van deze gemeente mengde om te willen doen heigeen des Kerkeraads is, of ook eeu tegen-Kerkeraad geformeerd werd, zal