is toegevoegd aan uw favorieten.

Eenige brieven aan een vriend te Jeruzalem

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de commissie voortgaan met, den oorspronkelijken Kerkeraad (7.00 Algemeene als Rijzondere) die de gemeente bij Gods Woord zoekt te houden, als den eenig wettigen erkennen, en bij de uitvoering van alle bepalingen van dit Reglement, die van ,/Kerkeraad" gewagen, uitsluitend hem daaronder verstaan."

Deze „nieuwe bepaling" schijnt eerst in den laatsten tijd gemaakt te zijn.

Althans Ds. Hoogerzeil verhaalt: „Deze nieuwe bepalingen zijn uitgegaan van de kerkelijke Commissie. Door een paar van haar leden voorgesteld, zijn zij op een van hare vergaderingen besproken en met groote meerderheid van stemmen aangenomen. Daarop zijn zij gezonden naar den Algemeenen Kerkeraad, omdat deze alleen de bevoegdheid heeft, om veranderingen in het bovengenoemde Reglement te maken."

„De Algemeene Kerkeraad heeft, na in twee vergaderingen er uitvoerig over gesproken te hebben, de voorgestelde Wijzigingen en Bijvoegingen in het Algemeen Reglement en Instructie voor de Commissie tot het bestuur over de Kerkgebouwen, Goederen, Fondsen en Inkomsten der Ned. Herv. Gemeente en bloc met groote meerderheid van stemmen aangenomen, en ze daarmede tot wet verheven."

Het is om het aannemen van deze nieuwe bepalingen, dat zoovele leden van den Algemeenen Kerkeraad geschorst zijn.

Rlijkbaar heeft het Classicaal bestuur een slag willen slaan. Niet onwaarschijnlijk is het echter dat die slag op zijn eigen aangezicht zal terugkaatsen.

Voor vijftig jaren kon zoo'n Restuur over politie en militaire macht beschikken om zijn besluiten te handhaven en zijn banvonnissen uit te voeren. Tegenwoordig echter moet het dit bij woorden laten. Of zijn besluiten uitgevoerd worden staat aan de welwillendheid of onwilligheid van hen die er de slachtoffers van zijn.

Ditmaal vooral heeft het Classicaal bestuur buiten den waard gerekend. Het heeft 't tegenwoordig verband der Ned. Herv. Kerk willen redden, en niet onwaarschijnlijk een daad gedaan die zeer groote verwarring zal teweegbrengen en de handhaving van dat verband zeer in gevaar brengt.

Op dit oogenblik is de geschorste Kerkeraad feitelijk bezitter en beheerder van de Kerken en kerkelijke goederen. Wat de