is toegevoegd aan uw favorieten.

Eenige brieven aan een vriend te Jeruzalem

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

toekomst baren zal, kan niemand voorspellen. Loopen de zaken zoo als meer dan eenmaal in onze Christ. Geref. Kerk gebeurd is, dan is de uitkomst niet twijfelachtig. Indien de meerderheid van de stemgerechtigde leden der gemeente het bewuste Kerkeraadsbesluit goedkeurt, kan het Classicaal bestuur doen wat het wil, maar de Kerkeraad blijft overwinnaar. Titel X 3e Hoek van het Burgerlijk wetboek, hetwelk handelt over de „zedelijke lichamen", beslist hier. Handelt de Rechter naar dit gedeelte der wet en beziet hij de zaken van de Ned. Herv. Kerk met dezelfde oogen waarmede hij steeds die der Christ. Geref. Kerk heeft bezien, dan blijft de Kerkeraad met de meerderheid der gemeente in het bezit van alles.

Zoo is het, in onze Kerk gegaan te Heerde, te Nieuw-Amsterdam, te Rijssen en elders. Ook te Amsterdam met Ds. Smit. Toen Smit begreep, dat hij om zijne afwijkingen in de leer der zaligheid geschorst zou worden, heeft hij zich met het grootste deel zijner gemeente aan de Classis en aan de Kerk onttrokken. Mr. Heineken, onzerzijds geraadpleegd, zeide dan ook tot een mijner tegenwoordige collega's : „zalig zijn de bezitters" en raadde een proces om de kerk ernstig af.

Zelf heb ik te Vlissingen een dergelijke geschiedenis in het klein doorleefd. Toen ging het maar om een onaanzienlijk kerkje in een geringe buurt. De politie handelde, in hoofdzaak, juist zooals de politie te Amsterdam nu gedaan heeft. Ook wij hebben toen gedaan wat de heeren Rutgers c. s. te Amsterdam gedaan hebben. Tegen den Kerkeraad en mij werd, door de tegenpartij, een klacht ingediend bij den Officier van Justitie wegens: „Inbraak." De Officier liet ons echter niet in hechtenis nemen, maar deed zich door den Commissaris van politie van alles op de hoogte brengen. Alles kwam aan op een besluit des Kerkeraads en op de toestemming van de meerderheid der leden op dit besluit. Toen wij het bewijs hiervan naar waai'heid en in goeden vorm geleverd hadden, zag de tegenpartij van een proces af.

Het is echter nog hoogst twijfelachtig of de Herv. Gemeente van Amsterdam thans uit het verband der Ned. Herv. Kerk zal geraken.

Want vooreerst, dat fameuse art. 41 bovengenoemd, moet, zal het een basis van rechterlijke uitspraak kunnen zijn, door