is toegevoegd aan uw favorieten.

Eenige brieven aan een vriend te Jeruzalem

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Een merkwaardig verschijnsel is het zeker, dal het gebruik van de Vrije Schotsche Zendingskerk aan de doleerenden geweigerd is. Voor een groote dertig jaren is in die kerk de grond gelegd voor wat nu plaats heeft. Zij was een spelonke Adullains voor de Hervormden, die bitterlijk bedroefd van ziele waren en de afscheiding haatten. In zooverre zou men kunnen zeggen dat de Vrije Schotsche Kerk aan haar beginsel getrouw blijft, om de afscheiding op het vaste land tegen te werken, ofschoon zij zelve afgescheiden is. Een gewoon mensch mag ook niet doen wat een Engelschinan doen mag, want de Engelschen alleen zijn met het wereldbestuur belast! Doch op het oogenblik is er nog geen sprake van afscheiding, en het is zeer de vraag of het werkelijk tot een afscheiding komen zal.

Er zijn dus zeker andere redenen die het bestuur gedrongen hebben, de Schotsche Kerk te weigeren voor de ,/Bijbellezingen" der geschorste predikanten.

Geheime drijfveeren, hartstochten, al het min edele dat in den mensch is, het speelt alles zijn rol in zulke omstandigheden. Het Pausdom en het Joodsch-liberalistisch Antichristendom vieren hoogtijd vanwege de ellende dergenen, die God naar zijn Woord zoeken te dienen.

Aan deze toestanden zullen we ons moeten wennen, meer en meer. Eene herhaling van hetgeen geweest is te willen bewerken, de Herv. Kerk gereformeerd te willen maken en de Nederlandsche natie tot de gehoorzaamheid der Schrift te willen brengen, hebben wij dan ook altijd als eerbiedwaardige illusiën beschouwd.

De Ned. Herv. Volkskerk is, even als de openbare Overheidsschool, het machtigste middel tot liberaliseering van de natie. Daarom houden de modernen met hand en tand aan die Kerk en aan die school vast, daarom verdedigen de Joden haar zoo hartstochtelijk, daarom zijn de liberale staatslieden ook op haar ongeschonden behoud gesteld.

En daarom ook is er voor den Christen slechts ééne keuze : óf zich onderwerpen, öt zich onttrekken.

Wij oordeelen hen niet, die zich onderwerpen ; maar gelooven dat zij die zich onttrekken het goede deel gekozen hebben.