Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijn. Maar dit is het droevigste van al het droevige, dat we in deze tijden beleven, dat niemand schuld heett, of eigenlijk, dat ieder de schuld op zijn naaste werpt.

En dat de kerkelijke beroerten nu juist met dezen toestand samenvallen, maakt de dingen ingewikkelder en de tijd banger. De kerk is door de beschaafden in een hoek getrapt, en door haar eigen verwereldlijking is zij machteloos in het midden van een gistende Maatschappij.

Zooals de zaken nu nog staan, zal de Ned. Herv. Kerk zich nog wel handhaven. Van de meer dan duizend gemeenten hebben er nog slechts vier gemeenten aan het Synodaal verband zich onttrokken. De doleerenden te Amsterdam blijven nog altijd vasthouden aan wat zij roemen : ffde Kerke Christi,' en erkennen metterdaad de Synode als het wettige gezag, aan hetwelk zij herstelling in ambt en rechten vragen. Men is eenmaal in den juridischen doolhof, en niemand kan met eenige zekerheid voorspellen wat uit het conflict geboren zal worden. Wat ook de uitslag zij, de Landskerk wordt gevoelig getroffen en haar invloed op het volksleven wordt door de gebeurtenissen van den dag gewis niet verhoogd.

Zooals ik u in mijn vorigen brief schreef is, volgens de D. K., de plaatselijke gemeente niet volstrekt onafhankelijk of in alles zelfmachtig.

De Kerkeraad, die de plaatselijke gemeenten regeert, staat onder „het zeggen" der Classis, de Classis onder de Provinciale Synode en de Provinciale Synode onder dat der Algemeene Synode.

In verband met dit beginsel komen er verschillende bepalingen voor.

Zoo wordt in art. 37 bepaald, dat de kerkeraad, ten minste alle weken eens te zanien moet komen, en dat de Dienaar des woords de vergadering leiden moet, als voorzitter. In genieenten waar meer dan één predikant is, moeten zij bij beurte prtesideeren en de handeling leiden.

In plaatsen waar de kerkeraad van nieuws is op te richten, mag zulks niet geschieden dan met advies van de Classis, Art. 38. En in plaatsen waar nog geen kerkeraad is, treedt, volgens art. 39, de Classis op, om te doen hetgeen des kerkeraads is.

Voorts komen er onderscheidene bepalingen voor betreffende de samenstelling der verschillende vergaderingen, en hetgeen

Sluiten