is toegevoegd aan uw favorieten.

Eenige brieven aan een vriend te Jeruzalem

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

7 Januari 1887.

Waarde Vriend!

De nieuwjaarsdag met zijn complimenten is weder voorbij en het oude leventje wordt weder voortgezet. Een socialistisch redenaar heeft Zondag morgen zijn eerste preêk in het nieuwe jaar gehouden, en daarin o. a. gezegd, dat hij de vrienden maar niet wenschen zou veel heil en zegen in het nieuwe jaar, want dat dit toch niets anders was dan een bittere spotrede. En ik geloof dat de man gelijk had. De socialistische heilstaat zal, denk ik, in 1887 zijne zegeningen en zijn heil nog niet aan de wereld schenken kunnen. Want al weigerden de heeren van de Tweede Kanier geld voor het bouwen van oorlogschepen op onze Marinewerf, op een pakje patronen zien ze niet, als het geldt de handhaving van orde en eendracht.

Redenen om gerust te zijn geett dit echter niet. De toepassing der socialistische begrippen moge nog met geweld gekeerd kunnen worden, de verbreiding dier begrippen gaat geregeld voort. Gij zoudt u verbazen als ge eens hoordet hoe Christenmenschen, die de praedestinatie belijden, socialistische stellingen uitspreken en de leer der gelijkheid van alle inenschen voorstaan. Wij worden daar zoo aan gewoon dat het ons niet eens meer trett en wij er ook niet meer over redetwisten.

Nederland zal dit jaar het voorrecht genieten van een sociaal weekblad te bezitten. Eenige geleerde mannen, niet van tijdelijke goederen ontbloot, zullen wekelijks ons onderwijzen in de leer van het algemeen belang. Het is te hopen dat deze arbeid er veel toe zal bijdragen om de oogen van velen te openen voor den nood des volks en de noodzakelijkheid van hervormingen.

Het droevigst van al die welgemeende pogingen is echter, dat de menschen God voorbijzien en redeneeren ol er geen zonde is. Zij kunnen alles zelf, hebben de beste verwachtingen van het gezond verstand en bouwen eene wereld op van aardsch geluk, schitterend als een zeepbel in de zonnestralen.

Tegenover al deze dingen keeren wij jaarlijks tot onzen ouden Heidelberger terug en verkwikken ons aan de vraag: