is toegevoegd aan uw favorieten.

Eenige brieven aan een vriend te Jeruzalem

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

goed iets tegen zijn geweten te doen. De Ileere voert zijn raad uit, en zoo Hij het huis niet bouwt, is ons bouwen vergeefsch. Er zullen waarschijnlijk nog vele jaren moeten verloopen, eer de Christenen tot eenheid van inzicht op kerkelijk gebied gekomen zijn.

In de Ned. Herv. gemeente te Amsterdam komen de zaken langzamerhand weder aan den gang. Er is een nieuw Kiescollege gekomen en die verkiezing is, naar ik verneem, nogal in het voordeel der behoudende of geloovige richting uitgevallen. Als de herstemmingen afgeloopen zijn, kan de kerkeraad weder voltallig gemaakt worden en dan zal men aan het beroepen van predikanten komen.

Zoo komt ten slotte alles terecht op deze wereld. Indien hier de waarheid, de gerechtigheid en de heiligheid heerschte, zouden we niet verre zijn van de volmaakte wereld. En daarom moeten we ons niet te zeer verwonderen, als hier veelal geschiedt het tegenovergestelde van hetgeen behoort te geschieden. Dit is de werkelijkheid in het leven van geheel de gemeente. De toestanden zijn en blijven hier zoo, dat er altijd reden is om te verlangen bij den Heere in te wonen en overkleed te worden met de woonstede, die uit den hemel is.

8 Juli 1887.

Waarde Vriend !

Sedert mijn laatste schrijven aan u hebben we een nieuwe redactie van art. 194 der Grondwet gekregen, die, wordt zij ook door de Eerste Kamer aangenomen, de onderwijs-kwestie in Nederland een nieuwen vorm geeft, en ook het bijzonder, dus ook het Christelijk, onderwijs maakt een voorwerp van de aanhoudende zorg der Regeering, en tevens de Regeering ontslaat van den plicht om overal voldoend, openbaar lager onderwijs te geven.

Deze belangrijke wijziging is te danken aan de stem van zeven liberale leden der Tweede Kamer. Zij worden nu, in de wandeling, de ,/zeven" genoemd, en in zich noemende liberale