is toegevoegd aan uw favorieten.

Eenige brieven aan een vriend te Jeruzalem

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2 September 1887.

Waarde Vriend t

Uwe voormalige en mijne tegenwoordige stadgenooten hebben weder den Hartjesdag gevierd. Het komt mij voor, dat deze dag veel luidruchtiger dan in onzen jongen tijd wordt doorgebracht. Men heeft het volk de kermis en andere voorvaderlijke gebruiken afgenomen, en nu zoekt het op allerlei wijze vergoeding. Het ziet, hoe de z.g. beschaafde en gegoede klasse onuitputtelijk is in het verzinnen van allerlei vermaken, en gelegenheden om te eten, te drinken en vroolijk te zijn, en het voelt hoe 't gaandeweg onder curateele gekomen is van die etende en drinkende en vroolijke burgers. Dit jaar hadden de Hartjes jagers eene nieuwe vermakelijkheid in het uitvallen doen op het //Leger des Heils". De soldaten van dit leger zien wij nu door de straten loopen met een vuurrooden borstrok, een blauw buis, zonder vest, en een blauwe pet met rooden band, waarop de woorden: //Leger des Heils" te lezen staan, terwijl op het buis de letters, de begin-letters van het Engelsche woord : Saved (behouden) geborduurd is.

Over dag, in de drukte van het verkeer, worden deze lieden weinig opgemerkt. Het wemelt dan ook tegenwoordig in onze stad van menschen die uniform, het teeken der dienstbaarheid dragen. De jongens van de groote club en andere koffiehuizen en kroegen dragen allen uniform. De knechts der groote magazijnen, de bier-ombrengers, de dienstmannen, de knechts van goederen-vervoer, van de melkinrichting, de portiers aan de groote hotels en tal van andere lieden dragen het teeken van het knechtschap. Onze gehelmde politie, die in de plaats deivroegere burgerlijke rustbewaarders gekomen is, is genummerd. Op eiken schouder draagt de politie-agent zijn nummer. Ziet gij zulk een man iets doen wat hij naar uw oordeel, of naar de krijgswet der politie, niet doen mag, meent gij door hem verongelijkt te worden : gij ziet maar even naar zijn schouder en dient een aanklacht in tegen nuinmero zooveel. Onder den druk van een zwaren dag- en nachtdienst, bespied aan alle kanten, van bovenaf gedrild, en door het volk met een dommen fanatieken haat gehaat, draagt de agent zijn niet benijdenswaardige, blinkende uniform.