is toegevoegd aan uw favorieten.

Eenige brieven aan een vriend te Jeruzalem

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

niet tegen eene contra-revolutie opzien, om wat in zijn oog de revolutie is te vernietigen.

Dit is, geloof ik, de groote les der historie, de zedelijke les, die de geschiedenis der menschelijke beschaving ons geeft.

De vrouw, die in een nauwe, kromme steeg woont, en daar de jongelingen en mannen aanlokt, wekt groote walging op. Maar de mevrouw, die op een deftigen stand, op een fraai gemeubileerd bovenhuis door een getrouwd man gemainteneerd wordt, en in het middaguur, stemmig en kostbaar gekleed, in de groote winkels van Kal verstraat en Nieuwendijk haar inkoopen doet, wordt door iedereen op beleefde wijze behandeld. De H. Schrift sluit echter beiden, als hoeren, buiten het koninkrijk Gods.

En zoo is het met vele, in den grond met alle dingen, op deze wereld. Wat hier heerscht is de schijn, de onwaarheid, de leugen.

De Christelijke kerk, als aanvankelijke openbaring van het koninkrijk Gods, staat in de grondgedachte vierkant tegen de revolutie over. Zij is de aanvankelijke wederkeering van den mensch tot God, langs den weg van verzoening door het bloed van Jezus Christus. Had de kerk nu, rein en zuiver, haar grondgedachte gehandhaafd en ontwikkeld, zij zou in de wereld, alleen door zedelijke kracht, op den weg van lijden en kruisdragen, zich hebben gehandhaafd. Maar door vóór den tijd te willen overwinnen heeft zij naar vleeschelijke wapenen gegrepen, en is eindelijk de paus uit haar voortgekomen, als opperpriester der gansche Christenheid en koning van alle koningen. En nu heeft weliswaar de Protestantsche kerk, zoo zij meent, met den paus niet meer te maken, maar, in de streng monarchale landen is de czaar, de koning of keizer haar opperpriester geworden en sleept ze haar vaak kwijnend leven voort, afhankelijk van den wind, die uit den hoek van het hof waait. In republikeinsche en democratische landen wordt de kerk republiekachtig ingericht, en dankt zij, dat zij niet is zooals andere kerken, die onder den paus of keizer staan ; terwijl zij aan den leiband loopt van den een of anderen genialen leider, die op zijne beurt weder rekening moet houden met de gevoelens en denkbeelden van het oppermachtige volk, dat in vrouw A. of baas B. zijn sprekenden mond en de handhaver zijner rechten, vrijheden en eischen eerbiedigen moet.