is toegevoegd aan uw favorieten.

Eenige brieven aan een vriend te Jeruzalem

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In dezen stand van zaken kwam een deel der Afgescheidenen op zich zeiven te staan, onder den naatn van Gereformeerde gemeenten onder het kruis. De meesten dier gemeenten openbaarden zich na 1848 toen er vrijheid van vergadering en vereeniging was. Ook in den boezem dier gemeenten ontstond later verdeeldheid, niet zoozeer over principiëele kwesties, maar meer over tuchtzaken en geschillen van persoonlijken aard.

Meermalen was een poging gewaagd om deze klove onder de broederen te derapen. Eensdeels was dit der Synode van '54 gelukt, toen de z.g. Geldersche en Drentsche richting verzoenden. Vrucht van deze vereeniging was de stichting der Theologische School te Kampen, waar Brummelkamp nevens van Velzen tot docent benoemd werd en deze beiden voortaan te zamen zouden arbeiden.

Maar de verdeeldheid tusschen de Christelijke Afgescheidenen en de Gereformeerden onder het kruis bleef bestaan. In 18(50 evenwel werd de zaak weder ernstig ter hand genomen. De Synode der Christ. Afgesch. was toen vergaderd te Hoogeveen. De Algemeene Vergadering der Geref. onder het kruis vaardigde drie leeraren af om met die Synode over de vereeniging te onderhandelen. Die onderhandeling had echter niet het gewenschte gevolg. Een van deze drie leeraren ging nog in het zelfde jaar, met zijne gemeente, tot de Afgescheidenen over. Een jaar later volgden twee andere gemeenten met hare leeraren dit voorbeeld. Maar de groote zaak bleef onbeslist. Zelfs werd de verhouding er niet gunstiger op.

Kort voor de vereeniging in '69 verscheen er een boek vol beschuldigingen tegen de Christelijke Afgescheidenen, inzonderheid werden daarin allerlei bedenkingen geopperd tegen de rechtzinnigheid van de meesten der Afgescheiden predikanten.

Dit verhinderde echter niet dat de Prov. Synode van Overijssel, op voorstel van Ds. J. W. te Bokkel, toen predikant te Ommen, thans rustend leeraar te Zwolle, een uitnoodiging tot vereeniging deed. En zie, ook dat woord vond weerklank. Dezelfde boot die de meeste afgevaardigden naar de Synode te Middelburg over de Zeeuwsche stroomen voerde, droeg ook de deputatie der vroegere gemeenten onder het kruis. Gedurende de reis was de houding over en weer zeer gereserveerd. Maar ter Synode begon het ijs spoedig te smelten. Het bleek weldra