Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

getuigde liet lijden, dat op Christus komen zou, en de heerlijkheid, daarna volgende; denwelken geopenbaard is, dat zij niet zichzelven, maar ons bedienden deze dingen, die U nu aangediend zijn."

Bestaat er tusschen deze twee, zoo verschillende, uitspraken verschil in wezen? Stelt U de eene denmenschelijken geschiedschrijver voor met bronnenstudie en bronnenschiftende critiek, en de andere den in verrukking van zinnen orakelspreuken boekenden ingewijde, bij wien de eigen persoonlijkheid op den achtergrond is gedrongen wegens overmachtige inbezitneming door een hooger geestelijk Wezen? Of heeft, omgekeerd, bij de tweede voorstelling het gemoedsleven zonder redeneering de aanblazing des Geestes Gods gevoeld, en is de man der eerste voorstelling de meer betrouwbare, omdat — naar hij zelf mededeelt — hij met een critisch doel „alles van voren aan naarstiglijk onderzocht heeft .J

Wie met de woorden van den Apostel Paulus zoowel op Petrus' brief als op Lukas' Evangelie het „van God ingegeven ' toepast, en er daarom een alle menscliengt schrift en alle religieus gevoel verre overtreffende waarde aan toekent, neemt met geen der beide hiervoorgaande verklaringspogingen genoegen. Voor hem is hier niet tegenstelling; maar eenheid. Het „ door God ingegeven ) (in den volsten en strengsten zin) eenerzijds en het „ naar menschenwijze" anderzijds 2) zijn voor hem niet strijdige beweringen; maar onderdeelen van éénzelfde, heerlijkveelzijdig geheel. Openbaring van verschillende zijden

eener zelfde zaak.

Geen enkel woord des Bijbels 3) berust op louter men-

1) 2 Timothëus 3 : 15—17.

2) 1 Kronieken 17 : 17.

3) 2 Timothëus 3 : 16; 2 Petrus 1 : 21.

Sluiten