Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schelijke verantwoordelijkheid. Green woord is door de schrijvers der verschillende Bijbelboeken geschreven, of het is voor rekening des Heiligen Geestes, als een woord gewild en gewerkt door God. Maar dat door God gewilde woord is door God „ naar menschenwijze" gewerkt, omdat het voor menschen bestemd was, en menschen op menschenwijze bearbeid moeten worden, zoo men bij den te bewerken mensch een aanknoopingspunt zal vinden, en zoo de bewerkte mensch toch wezenlijk mensch gebleven zal zijn, om aan de bestemming van den mensch te beantwoorden. God wil den mensch bewerken niet door chcang maar door drang; 1) het Goddelijke moet dus door de Schrift menschelijk tot den mensch komen.

En dit is nu hierom geen tegenstrijdigheid, omdat de mensch en geheel zijn omgeving in verleden, heden, en toekomst geheel en al in de hand is van den Eersten Auteur der Heilige Schrift. De Goddelijke wetenschap, welke in deze Schrift den menschen moet geopenbaard worden, kan eenerzijds hun niet medegedeeld dan door onmiddellijke Goddelijke ingeving; en kan toch, anderzijds, hun niet baten tenzij zij op zuiver menschelijke wijze tot hen kome als menschelijk geschrift, met inachtneming van de verschillende persoonlijkheden der verschillende schrijvers, en den voortgang in tweeërlei zin van de geschiedenis der menschheid en der menschen.

Welnu, dan wordt de opperleiding dezer tweeërlei geschiedenis door God van den beginne aan op deze Schrift gericht. En dat zoowel aan de zijde der schrijvers als aan die der lezers.

Aan de zijde der schrijvers: Hij vormt hen naar Zijn voornemen tot deze bestemming; Hij, Wien al 2) Zijn

1) Lukas 17 : 10; Spreuken 30 : 27.

2) Handelingen 15 : 18.

Sluiten