is toegevoegd aan uw favorieten.

Gods kinderen van Ur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

met de oorspronkelijke bewoners van Paddan-Aram zich verzwageren willen 1).

En Teraclis geslacht blijft er wonen, zelfs al trekt straks Abram met Sarai en met Lot vandaar weg2) r nadat Terach, die er levenslang is gebleven, gestorven is in dit hem zoo zeer boeiend Haran 3).

Haran is om meer dan een reden voor Terach zeer aantrekkelijk. Eén der oorzaken mag we] te zoeken zijn in de overeenkomst tussclien den naam dezer stad en Terachs, betrekkelijk jong gestorven, zoon, van wien Terachs geslachtsregister (met zekeren weemoed op het tegennatuurlijke van zulk een sterfgeval wijzende) zegt: „ Haran stierf voor het aangezicht zijns vaders Terach in het land zijner geboorte in Ur" 4).

Staat de naam van dezen jongsten zoon wellicht met de verhuizing uit Ur naar de toen reeds vrij oude stad Haran in verband? Heeft Terach zijn oud Ur soms verlaten, omdat het voor hem het oude Ur niet meer was? Heeft hij dezen jongsten zoon soms Haran genoemd, of overgenoemd, omdat hij in Haran als een vernieuwing zag van het wijdvermaarde Ur zijner voorvaderen?

Hoe het zij, dat de naamsovereenkomst onbewust het rouwdragend hart tot een spoediger zich hechten geneigd maakt, ligt in den aard der zaak. En Haran, de sterke, vrij groote, en rijke stad, heeft veel, dat tot een zich hechten aanleiding kan geven, vooral voor Kinderen van Ur.

En voorts — wat ook de reden moge zijn, waarom Terach en de zijnen Ur hebben verlaten — zij worden in hun verwachtingen van Haran niet teleurgesteld. In de geschiedenis en aardrijkskunde niet onervaren, wisten

1) (lenesis 24 en '28.

2) Genesis 12.

3) Genesis 11 : 32; Handelingen 7 : 4.

4) Genesis 11 : 28.