is toegevoegd aan uw favorieten.

Gods kinderen van Ur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

neringen van liet oude Monotheïsme !) zich vasthield. Maar ook deze richting was zeer verzwakt, en zelfs wie nog meenden aan haar beginselen vast te houden verstonden haar blijkbaar niet meer. Zelfs in Terach's huis drongen afgodische denkbeelden en gebruiken in toenemende mate door, en maakten er ontrustend snelle vordering. Eens hadden Terach's voorvaderen de zuivere kennis der waarheid onaangevochten bezeten. N/t hadden zij van schepping, en Godheid, en offer, en zondvloed, en eenheid des menschdoms, en torenbouw, en spraakverwarring, en Babels daaraan ontleenden naam Balbal nog de zuivere overleveringen van Noach's onderwijzing. Maar reeds stonden daarnaast tal van opgesmukte en afgodisch gemaakte sagen en mythen, en tal van verkeerd verstane oude zinnebeelden. En de tijd kon niet meer ver af wezen, dat de veelvormige leugen ten deze de waarheid verdringen zou, indien deze geleidelijke ontwikkeling van het verderf ongebroken bleef voortgaan.

Of mede hierom Terach uit Ur is getogen? Abram zal straks hierom2) Haran verlaten op 's Heeren bevel. Maar Terach (en straks Xahor) en de zijnen schijnen door den tempel van Sin te Haran eer aangetrokken dan afgeschrikt te zijn geweest.

Wel zijn de hen omringende Mitanniërs op het oog geheel andere lieden dan de Babyloniërs en de Akkadiërs. De lieden van Paddan-Aram hebben, namelijk, voor een deel gelaatstrekken, die aan vermenging met de welbekende Hethiten doen denken. En voor een ander deel herinneren latere geslachten zich de Hak Sjasoe of Hyksos, die Abram en zijn nageslacht in Egypte welkom heeten, wanneer zij op Egypte' s steenen den Mitanniër afgebeeld

1) De erkenning, dat er slechts één God is.

2) Josua 24 : 2; Genesis 12.