is toegevoegd aan uw favorieten.

Gods kinderen van Ur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijner grillen en lusten, maar „ eene hulpe tegenover hem" 1), gelijk een overoud Babylonisch of Akkadisch verhaal het noemde, welks Paradijsherinnering door den eersten der Bijbelschrijvers tijdens de woestijnreis van Abrahams nageslacht onder de leiding en bewaring Gods zou worden ingeweven2) in zijn van God gegeven en bestierd geschiedverhaal. En geheel de eigenaardige plaats, die de vrouw zal innemen 3) in het leven der Kinderen Israëls vindt mede in deze oude verhoudingen uit Ur en Haran 4) naar 's Heeren beschikking: en leidin"-

C5 O

haar grond en vorm.

Juist hierom opent Sara's dood voor Abraham op geheel eenige wijze het boek van het verleden. Hij had haar in liefde, als vrije, en als zijn gelijke ten huwelijk genomen. Blaar de polygamie, waarvan hij zelf zoo min als 5) Saraï in beginsel tegenstander was, maakte, dat het geven van een bruidschat vaak in het betalen van een koopprijs °) overging; ja dat men soms wezenlijk een slavin kocht om haar (soms evenals Hagar, haar slavin latend) tot echtgenoote te maken. Zoo herinnert hij zich nog een eigenaardig koopcontract onder zijn steenen documenten te hebben. Ligt het hier soms ook bij? Het is spoedig te vinden; want al de contracten in zijn bezit zijn dubbel. Dat wil zeggen, dat wel het eigenlijke contract binnen in een hol steenen omhulsel is weggeborgen; maar dat toch ook op dien buitensten steen, evengoed als op den binnenste, de inhoud van het contract in spijkerschrift

1) Genesis 2 : 18.

2) Genesis 2 : 4—3 : 24.

3) 2 Koningen 4 : 22—24; en het noemen van de moeders der Koningen, Spreuken 31; en 1 Koningen 2; enz.

4) Genesis 27 : 46 en 28 : 1; Genesis 31 : 14—16, enz.

5) Genesis 16.

6) Genesis 31 : 14—16, bijvoorbeeld.