is toegevoegd aan uw favorieten.

Gods kinderen van Ur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het is het bedoelde stuk niet. Maar. niet waai'?, wie eenmaal al lezende in oude stukken verdwaald raakt, kan zich de herinneringsweelde van het verder lezen maar moeilijk ontzeggen. Daar is een ander stuk; maar dat kan het niet wezen; daar staan te veel nagelindrukken 1) met bijschriften in de klei, wegens lieden, die niet schrijven kunnen; want die treft men soms ook aan, al zijn het niet de meesten. En voor nagelteekens is het stuk, dat nu gezocht wordt. van te zeer ontwikkelde lieden. Hier is het eindelijk. Het is de zaak van die hertrouwde Nitokris en den zoon uit haar eerste huwelijk, en staat vol zegelafdrukken van zegelcylinders, gelijk die daar ginds, waar die slang, die vrouw, die boom met vruchten en die man opstaan, als duidelijke herinnering aan de zonde der eerste menschen in den hof des Heeren.

Het eerste zegel op dit stuk is van Naboerichtioesoer, den zoon van Achardise uit Hasai, het tweede zegel van zijn zoon Tebetai, en het derde van diens zoon SelimAsoer, de gezamentlijke eigenaars der verkochte vrouw. Verder zegt het stuk het volgende:

„De maagd Tavat-Hasina, slavin van Naboerichtioesoer, wordt door aankoop in eigendom verkregen door vrouwe Nitokris voor 16 zilverdrachmen2), ten fine van een huwelijk met Sifra, wiens vrouw zij zijn zal. De prijs is definitief vastgesteld. Wie immer, hetzij Naboerichtioesoer, of zijn zoon, of zijn kleinzonen, of zijn broeders, of zijn broederszonen, of zijn gevolmachtigde, of iemand anders van de zijnen, voor mij, Rechter, treden en op mij een beroep doen zal, om dit verdrag bij Nitokris, haar kinderen of kleinkinderen te niet te doen, moet tien

1) Gelijk men in later tijd in Europa een kruisje laat zetten , en daar het noodige bijschrijft.

2) Ongeveer 28 gulden.