is toegevoegd aan uw favorieten.

Gods kinderen van Ur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kocht had. Volgens hun overeenkomst heeft Tsili-Isjtar grond voor grond aan Ibkoe-Sin gegeven. Nimmer zullen zij ongeldigheid voorwenden of met een aanklacht ter terugbekoming tegen elkander optreden. Met aanroeping van Sjamasj, Mardoek en Chammoerabi ') den Koning hebben zij gesproken." Xa de namen der twaalf getuigen volgt dan de dagteekening als: „ Het zegel der getuigen is hier opgedrukt (of: overgerold) Airoe, jaar toen Chammoerabi , de Koning, den tempel van Imiti oersag vernieuwde en tegenover den tempel van Zamama en Isjtar zijn toren hemelhoog opbouwde."

Grij ziet, aan nauwkeurigheid ontbreekt het bij deze stukken waarlijk niet. Zulk een tempelvernieuwing toch wordt door ingemetselde steenen tempelstichtingsoorkonden in gedachtenis gehouden2). Over den datum kan men dus nóch in Abraham's dagen, noch in later eeuwen immer onzeker zijn, zoolang men sterrekundig, tijdrekenkundig, en oudheidkundig, langs verschillende (elkander geheel contröleerende) wegen tot de tijdsbepalingen kan komen. En omdat het baksteenen actestukken zijn, kan hun inhoud niet worden vervalscht. Welk een heerlijken waarborg bieden zij dus den lateren geschiedvorscher aan!

Meen echter niet, dat dit altijd het voeren van processen buitensluit. Al worden in al deze documenten eeden gezworen, waarbij een of meer goden benevens de regeerende Koning tot getuigen worden genomen, meermalen komt het voor, dat ten slotte tóch een geschil moet worden beslecht en een scheidsrechterlijke beslissing in steen geboekt.

1) Sommige van deze stukken uit de dagen van Chammoerabi (Amraphel) zijn misschien een paar jaren jonger dan Abrams vertrek uit Ur. Maar dewijl zij in elk geval tijdens Abrams leven geteekend zijn, kan dit voor ons onderzoek geen bezwaar geven. Zij teekeneu Abrams tijd.

2) En in duizende andere stukken te Leiden, Londen, Parijs en elders nog in ons bezit.