is toegevoegd aan uw favorieten.

Gods kinderen van Ur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Debir heet zij, met het oog op het van ouds vermaarde heiligdom, dat aanleiding heeft gegeven tot de grootheid van deze plaats. Onze tijd veroorlooft ons op het oogenblik niet, daaraan bizondere opmerkzaamheid te wijden. Alleen leiden wij er uit af, dat in deze plaats boeken, archieven, en schrijverskamers moeten te vinden zijn; dewijl in deze tijden in deze streken meest Babylonische zeden gevolgd worden. En Babylonische zede is het (in tegenstelling met streken als Goetioem *), dat niet het Koninklijk paleis maar de tempel de archieven en bibliotheken bevat. In Egypteland is dat anders; mochten immer Egyptische zeden hier doordringen, wellicht zou dan deze zede wijziging ondergaan. En in plaatsen als Jerusalem, waar Koning en Priester één zijn, is natuurlijk ten deze geen regel aan te geven. Maar zoo is het niet te Debir, gelijk zijn tweede naam getuigt.

Debir heet Kirjath-Sepher, dat is: „Boekstad', ot Kirjath-Sopher, dat is „ Schrijver 'stad, gelijk anderen haar noemen. En deze naam toont U bemoedigend, dat onze tocht niet tevergeefs zal zijn.

En de derde naam is hieraan nauw verwant. „ Onderwij sstad " is toch de beteekenis van dien derden naam. KirjathSanna doet ons dus een academiestad in haar verwachten.

Is een vluchtige blik al wat ons vergund is, laat ons dan ditmaal ons niet ophouden bij muren of poorten, gebouwen of beelden, gewaden noch eeredienst; maar ons uitsluitend bepalen tot een antwoord op de vragen hoe men schrijft en hoe er onderwezen wordt. En natuurlijk , tijdshalve, niet tot een ook slechts eenigermate grondige onderzoeking hiervan; maar tot een vluchtig waarnemen van wat wij zonder plan of verband op onzen weg mogen aantreffen.

1) Assyrië.