is toegevoegd aan uw favorieten.

Gods kinderen van Ur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

komsten met Babel, en niet eerst uit het nieuwe van Zedekia's dagen.

De wetenschap en beschaving, de kunst en karaktervorming , de zeden en gewoonten van de oude Babylonische periode geven de verklaring van wat bij het volk der Hebreeën Babylonisch-getint wordt aangetroffen. Kanaanitische, Egyptische, Minaeïsclie, en andere invloeden brengen natuurlijk hierin wijziging in menig opzicht. En de Babylonische ballingschap brengt dan geen nieuwe elementen, maar doet de oude herinneringen weer opleven.

Ook aardrijkskunde wordt hier onderwezen. Begeef U maar met onzen geleider naar gindsche groep leerlingen. Zij zijn ernstig bezig met het bestudeeren van steenen landkaarten ï), waarvan de rechthoekige en rechtlijnige stroomafbakeningen en grensafperkingen in bet oog loopend verschillen van de veelszins golvende en grillig gebogen grenzen tusschen kleinere landen dan de geweldige rijken dezer tijden. De rivieren zijn daarop aangeduid door golvende lijnen tusschen rechtlijnige oeverstrooken en spijkerschriftaanteekeningen op verschillende punten geven niet alleen plaats- en streek-namen aan; maar tevens de voortbrengselen, de industrieele gegevens, de belastingcijfers of (voor cijnsbare streken) de schatplichtigheid.

En nabij deze groep zijn anderen bezig met steenen lijsten van landen en landschappen, waarvan zij den inhoud van buiten leeren. En wendt dij U om, om deze groep te verlaten, dan ziet Gij meteen een paar tafelen liggen, die van steensoorten en aardsoorten gewagen en dus aan de geologie zijn gewijd.

O, zie eens in dat boek, dat onze geleider mij hier

1) Verscheiden exemplaren hiervan zijn in de Louvre te Parijs op een der bovenzalen. Uit de overoude tijden van Saigon I en Naram-Sin. (Collection de Sarzec).